Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 februari 2019
gepubliceerd op 26 maart 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het syndicaal werk

bron
vlaamse overheid
numac
2019040764
pub.
26/03/2019
prom.
08/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/08/2019040764/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het syndicaal werk


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 7 januari 2019;

Gelet op het advies van de minister bevoegd voor begroting, gegeven op 5 februari 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031049 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie syndicaal deskundige sluiten tot erkenning van de beroepskwalificatie Syndicaal deskundige;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De onderwijskwalificatie graduaat in het syndicaal werk wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied sociaal-agogisch werk van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

Art. 2.De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in het syndicaal werk zijn opgenomen in de beroepskwalificatie Syndicaal deskundige, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018031049 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie syndicaal deskundige sluiten tot erkenning van de beroepskwalificatie Syndicaal deskundige.

Art. 3.De onderwijskwalificatie graduaat in het syndicaal werk is inhoudelijk verwant met de hbo5-opleiding Syndicaal werk.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 februari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

^