Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 februari 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019010873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen type ministerieel besluit prom. 08/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019010875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de kandidaten zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de kandidaten gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om die uitgaven te dekken type ministerieel besluit prom. 08/02/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019010874 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken type ministerieel besluit prom. 08/02/2019 pub. 14/02/2019 numac 2019010916 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. 08/02/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019011368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 08/02/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken. - Duitse vertaling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 18/03/2019 numac 2019011055 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bescherming van dieren bij het slachten of doden, wat betreft de opleiding van het slachthuispersoneel en de functionaris voor het dierenwelzijn en de onafhankelijkheid van de functionaris voor het dierenwelzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019011230 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2016 betreffende de raad van bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 03/04/2019 numac 2019011347 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 37 van het decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019011346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 18/04/2019 numac 2019011729 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten en tot wijziging van artikel 48 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 11/03/2019 numac 2019030176 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een handicap, wat betreft de erkenningsvoorwaarden, erkenningsprocedure en subsidiëring type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019030258 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en tot versterking van de SVK-werking type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 15 juli 2002 betreffende de verscherpte loodsplicht voor vaartuigen in de Belgische territoriale zee en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de marketing- en de communicatiesupport type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040746 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het maatschappelijk werk type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040747 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het Internet of Things type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040763 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het sociaal-cultureel werk type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040764 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het syndicaal werk type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de hernieuwbare energiesystemen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de HR-support type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040785 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer
^