Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 februari 2019
gepubliceerd op 18 april 2019

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten en tot wijziging van artikel 48 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten

bron
vlaamse overheid
numac
2019011729
pub.
18/04/2019
prom.
08/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/08/2019011729/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 01/03/2012 numac 2012035190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en betreffende de controle op de vastleggingskredieten sluiten betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten en tot wijziging van artikel 48 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018030624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten sluiten houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 26, vierde lid;

Gelet op het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten sluiten houdende de werk- en zorgtrajecten, artikel 37;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 01/03/2012 numac 2012035190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en betreffende de controle op de vastleggingskredieten sluiten betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018030624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten sluiten houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten;

Gelet op het advies van Inspectie van Financiën, gegeven op 3 december 2018;

Gelet op advies nr. 65.096/1 van de Raad van State, gegeven op 21 januari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 5/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2011 pub. 01/03/2012 numac 2012035190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en betreffende de controle op de vastleggingskredieten sluiten betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, wordt een punt 31° en een punt 32° toegevoegd, die luiden als volgt: "31° de compensatievergoedingen, vermeld in artikel 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018030624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten sluiten houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten; 32° de subsidies in het kader van arbeidsmatige activiteiten, vermeld in artikel 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018030624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten sluiten houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten.".

Art. 2.In artikel 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2018 pub. 19/03/2018 numac 2018030624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten sluiten houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: " § 3. De subsidie, vermeld in paragraaf 1, wordt per kwartaal uitbetaald voor het aantal maanden reëel gepresteerde begeleiding door de begeleider arbeidsmatige activiteiten gedurende dat kwartaal.

Voor de eerste drie kwartalen wordt de subsidie telkens uiterlijk de tweede maand die volgt op dat kwartaal uitbetaald. Voor het vierde kwartaal van elk jaar wordt de subsidie uitbetaald tijdens het vierde kwartaal van dat jaar op basis van de trajecten die in de maand oktober zijn geregistreerd. In het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar wordt het aantal maanden reëel gepresteerde begeleiding door de begeleider arbeidsmatige activiteiten voor het vierde kwartaal berekend. Te veel uitbetaalde subsidies worden ingehouden of teruggevorderd.

Art. 3.Artikel 51 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 51.In 2018 wordt de subsidie, vermeld in artikel 48, § 1, voor het derde en vierde kwartaal uitbetaald in de maand december.".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen, zijn ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 februari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Werk, Economie, innovatie en Sport, Ph. MUYTERS Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie L. PEETERS

^