Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 juni 2002
gepubliceerd op 08 augustus 2002

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035981
pub.
08/08/2002
prom.
07/06/2002
ELI
eli/besluit/2002/06/07/2002035981/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen inzonderheid op artikel 6, § 1, IX, 2° gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 januari 1989;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 511 van 11 maart 1987;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 4 juni 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de oprichting van de meergemeentezones een regeling voor de gesco's van het kwalitatief veiligheidsplan bij de plaatselijke besturen acuut maakt;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen wordt 3° vervangen door wat volgt : « 3° het plaatselijk bestuur : het plaatselijk bestuur bedoeld bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr.474, de verenigingen zonder winstoogmerk waarbij het plaatselijk bestuur een overwegende rol speelt in de oprichting of de leiding ervan en de meergemeentezones zoals bedoeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 2 niveaus. »

Art. 2.In artikel 3, 2°, van hetzelfde besluit worden b) en c) vervangen door wat volgt : b) ten minste 90 % van het globale aantal personeelsleden tewerkgesteld tijdens het kalenderjaar dat de aanvraag voorafgaat, handhaven.Het globaal aantal personeelsleden tewerkgesteld tijdens het kalenderjaar dat de aanvraag voorafgaat, wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen over de vier kwartalen van dat jaar.

Meergemeentezones dienen evenwel ten minste 90 % van het globale aantal administratieve en logistieke personeelsleden, tewerkgesteld in het kalenderjaar 2003, te handhaven. Het globaal aantal administratieve en logistieke personeelsleden, tewerkgesteld tijdens het kalenderjaar 2003, wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen over de vier kwartalen van dat jaar; c) ten minste 90 % van het aantal eigen personeelsleden tewerkgesteld tijdens het kalenderjaar dat de aanvraag voorafgaat, handhaven.Het aantal eigen personeelsleden tewerkgesteld tijdens het kalenderjaar dat de aanvraag voorafgaat, wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen over de vier kwartalen van dat jaar.

Meergemeentezones dienen evenwel ten minste 90 % van het aantal eigen administratieve en logistieke personeelsleden, tewerkgesteld in het kalenderjaar 2003, te handhaven. Het aantal eigen administratieve en logistieke personeelsleden, tewerkgesteld in het kalenderjaar 2003, wordt vastgesteld door het gemiddelde te nemen over de vier kwartalen van dat jaar. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 4.De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme is belast met de uitvoering van het besluit.

Brussel, 7 juni 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT

^