Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/08/2002 numac 2002003361 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Châtelet Een(...) Gewestplan Charleroi : woongebied. Prijs : 1.050 euro buiten de kosten. De eventuele bezwaren(...) type wet prom. -- pub. 08/08/2002 numac 2002009621 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 juni 2002 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 5 juni 2002 is machtiging verleend aan de heer ****, **** Serge(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002002213 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2002 numac 2002022626 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dienst voor de Overzeese sociale zekerheid Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2002, wordt de heer Van Geertsom, Julien, benoemd tot administrateur-generaal van de Dienst voor de Overzeese sociale z Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002002214 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie 16 JULI 2002 - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/08/2002 numac 2002011310 bron ministerie van economische zaken Opschorting van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 19 juli 2002, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 123803, toegekend aan de maatschappij « MCA Deval Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Bel(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/08/2002 numac 2002011311 bron ministerie van economische zaken Opschorting van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 19 juli 2002, genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 127224, toegekend aan de maatschappij Credifi N.V Dit besluit treedt in werking de tiende dag volgend op zijn bekendmaking bij uittreksel in het Bel(...) type ministerieel besluit prom. 07/08/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002016182 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest

decreet

type decreet prom. 05/07/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002035963 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 08/08/2002 numac 2002029305 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 2002, wordt Mevr. Gisèle MARLIERE, Landssecretaris van de « Association socialiste de la personne handicapée », tot lid benoemd van de Conseil supérieur de l'Educatio Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 2002, wordt de heer Joseph V(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden van de sociale raad van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2001 houdende vaststelling van de samenstelling van het beheercomité van de sociale dienst voor de personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap ingerichte onderwijs en van de door de Franse Gemeenschap ingerichte psycho-medisch-sociale centra

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 22/11/2001 pub. 08/08/2002 numac 2002033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 18/02/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap met het oog op de invoering van de euro type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 24/12/2001 pub. 08/08/2002 numac 2002033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende oprichting van een Bejaardenraad in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 01/02/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002033033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot uitvoering van artikel 20, lid 2, van het decreet van 15 juni 1994 over de openbare bibliotheken type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 19/12/2001 pub. 08/08/2002 numac 2002033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende oprichting van een Raad voor de ontwikkelingssamenwerking in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 18/04/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002033060 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 september 1987 betreffende de toekenning van een compenserende studietoelage

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002035942 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de provinciale en gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad, ter uitvoering van de artikelen 2.1.18, 2.1.24, 2.1.16 en 2.1.22, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2002 pub. 08/08/2002 numac 2002035981 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/08/2002 numac 2002003340 bron ministerie van financien Bericht Artikel 70, § 4, van het BTW-Wetboek bestraft in het bijzonder overtredingen van de artikelen 52 tot 54bis en 61 tot 62bis van het voormeld Wetboek met een geldboete van 25 EUR tot 2.500 EUR per overtreding, volgens een schaal waa Het bedrag van deze geldboete wordt vastgesteld door het koninklijk besluit nr. 44 van 21 oktober 1(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 08/08/2002 numac 2002009520 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 137 25 mei 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 866/2002 van de Commissie van 24 mei 2002 tot vaststelling van forfaitair(...) Verordening (EG) nr. 867/2002 van de Commissie van 24 mei 2002 inzake de verkoop, in het kader van (...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 08/08/2002 numac 2002009663 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 167 26 juni 2002 Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2002/494/JBZ : * Besluit van de Raad van 13 juni 2002 tot instelling van I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1103/20(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2002 numac 2002016173 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2002 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leo Officier De heer J. PAEME, adviseur 13B, vanaf 8 april 2002. Ridder De heer E. VAN DER POT(...)
^