Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 april 2009
gepubliceerd op 28 mei 2009

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen

bron
vlaamse overheid
numac
2009202265
pub.
28/05/2009
prom.
03/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/03/2009202265/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 APRIL 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20 en artikel 87, § 1, zoals gewijzigd op 8 januari 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu, inzonderheid op artikel 6, artikel 8, artikel 13, § 1, zoals gewijzigd bij decreet van 19 juli 2002 en 7 december 2007, artikel 36bis, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij decreten van 22 april 2005, 19 mei 2006, 7 december 2007 en 12 december 2008, artikel 36ter, ingevoegd bij decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij de decreten van 19 mei 2006 en 27 april 2007, artikel 49, zoals vervangen bij decreet van 12 december 2008, en artikel 51, zoals vervangen bij decreet van 19 juli 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 10/08/1999 numac 1999036047 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering over de oprichting van een Forum Natuur en Landbouw sluiten over de oprichting van een Forum Natuur en Landbouw;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005035991 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gebied « Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone in toepassing van de Richtlijn 79/409/EEG van de raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand sluiten houdende de definitieve vaststelling van het gebied "Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist" dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone in toepassing van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de EG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand;

Gelet op het ministeriële besluit van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 12 november 2008 tot definitieve goedkeuring van het natuurrichtplan voor het Vlaamse Ecologisch Netwerk, de Speciale Beschermingszones en de groene bestemmingen van de "Hoge Kempen";

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 december 2008;

Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 23 december 2008;

Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, gegeven op 6 januari 2009;

Gelet op het advies van de S.E.R.V., gegeven op 7 januari 2009;

Gelet op het advies van de Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij, gegeven op 7 januari 2009.

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 februari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende de Beschikking 2004/798/EG van de Europese Commissie van 7 december 2004 waarbij, op grond van artikel 4, leden 2 en 3, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, de lijst van gebieden van communautair belang voor de continentale biogeografische regio werd vastgesteld (Pb. L. 382 van 28 december 2004) evenals de Beschikking 2004/813/EG van de Europese Commissie van 7 december 2004 waarbij, op grond van artikel 4, leden 2 en 3, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, de lijst voor de Atlantische biogeografische regio vastgesteld (Pb. L. 387 van 29 december 2004);

Overwegende dat artikel 36, § 9 van het Decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten op het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu bepaalt dat de Vlaamse Regering de gebieden die op grond van artikel 36, § 8 van datzelfde decreet zijn voorgelegd en die door de Europese Commissie van communautair belang zijn verklaard, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de zes jaar, dient aan te wijzen als speciale beschermingszone, en dit door middel van een besluit dat een grafisch plan bevat dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het besluit van toepassing is, evenals een wetenschappelijke omschrijving en een situering van het gebied of de gebieden;

Overwegende dat hiermee uitvoering wordt gegeven aan artikel 4.4. van de Habitatrichtlijn, dat immers bepaalt : "4. Wanneer een gebied volgens de procedure van lid 2 tot een gebied van communautair belang is verklaard, wijst de betrokken Lidstaat dat gebied zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes jaar, aan als speciale beschermingszone en stelt hij tevens de prioriteiten vast gelet op het belang van de gebieden voor het in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat van bijlage I of van een soort van bijlage II alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging";

Overwegende dat zodoende dergelijke aanwijzingsbesluiten ook tegelijk, op grond van artikel 4.4. van de Habitatrichtlijn, moeten leiden tot de vaststelling van prioriteiten met betrekking tot de instandhoudingsdoelstellingen voor deze speciale beschermingszones; dat deze instandhoudingsdoelstellingen dus dienen geëxpliciteerd te worden;

Overwegende de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 inzake de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium, met name inzake de Ontwikkelingsschets 2010, het geactualiseerd Sigmaplan ter beheersing van overstromingsrisico's en het behalen van natuurdoelstellingen in het Zeescheldebekken, instandhoudingsdoelstellingen en flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;2° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het natuurbehoud;3° agentschap : het Agentschap voor Natuur en Bos, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 24/01/2006 numac 2006035092 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 16/01/2006 numac 2006035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035112 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos sluiten;4° instituut : het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 24/01/2006 numac 2006035092 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 16/01/2006 numac 2006035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035112 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos sluiten;5° overleggroep : een overlegorgaan waarin op permanente basis van gedachten kan gewisseld worden tussen de minister, het agentschap, het instituut en het maatschappelijke middenveld, over de uitvoering van dit besluit;6° Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen : de strategische adviesraad die opgericht werd op grond van Titel XI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;7° Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen : de strategische adviesraad die opgericht werd op grond van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004036333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen sluiten inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;8° Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij : de strategische adviesraad die opgericht werd op grond van het decreet van 6 juli 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007036155 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij sluiten;9° Europees te beschermen habitats : de habitattypes vermeld in bijlage I van het decreet;10° Europees te beschermen soorten : de soorten, vermeld in bijlage II, III en IV van het decreet, en de trekvogels die geregeld voorkomen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en die niet in bijlage IV worden vermeld;11° Habitatrichtlijngebieden : gebieden die in toepassing van de Habitatrichtlijn definitief zijn vastgesteld krachtens artikel 36bis, § 6 van het decreet, geacht worden definitief vastgesteld te zijn krachtens artikel 36bis, § 12 van het decreet of aangewezen zijn krachtens artikel 36bis, § 9 van het decreet;12° Vogelrichtlijngebieden : de gebieden die in toepassing van de Vogelrichtlijn definitief zijn vastgesteld krachtens artikel 36bis, § 6 van het decreet of geacht worden definitief vastgesteld te zijn krachtens artikel 36bis, § 13 van het decreet, evenals de in artikel 75 van het decreet bedoelde gedeeltes van een in artikel 1, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de Vogelrichtlijn bedoelde zone;13° Europees te beschermen gebieden : de habitatrichtlijngebieden en de vogelrichtlijngebieden;14° instandhoudingsdoelstellingen voor een Europees te beschermen gebied : de verbeter- of behoudopgaven voor de Europees te beschermen habitats of populaties van Europees te beschermde soorten en hun leefgebieden, waarvoor het Europees te beschermen gebied is aangemeld of die in het Europees te beschermen gebied voorkomen;15° maatregelen : concrete activiteiten of beslissingen die er op gericht zijn om Europees te beschermen habitats of populaties van Europees te beschermen soorten en hun leefgebieden te behouden, te herstellen of te ontwikkelen;16° ecologische vereisten : de wetenschappelijk vaststelbare, abiotische en biotische vereisten waaraan moet worden voldaan, opdat Europees te beschermen habitats, of populaties van Europees te beschermde soorten en hun leefgebieden, kunnen worden behouden, hersteld of ontwikkeld in een gunstige staat van instandhouding;17° gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen : de verbeter- of behoudopgaven voor het behouden, herstellen of ontwikkelen van een gunstige staat van instandhouding op Vlaams niveau van in het Vlaamse Gewest voorkomende Europees te beschermen habitats of soorten;18° prioriteiten : een voorrangsorde van instandhoudingsdoelstellingen binnen een Europees te beschermen gebied, gelet op de Europees te beschermen soorten en habitats waarvoor het gebied is aangeduid, gelet op de desbetreffende gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen en gelet op de voor dat Europees te beschermen gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging met betrekking tot de in dat gebied te beschermen soorten en habitats;19° aanwijzingsbesluit : een besluit als vermeld in artikel 36bis, § 9, van het decreet. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Art. 3.De minister kan een overleggroep instellen, en nodigt daartoe vertegenwoordigers uit van organisaties die belangen behartigen die rechtstreeks beïnvloed worden door of invloed hebben op de uitvoering van dit besluit. De minister overlegt, in voorkomend geval, met deze groep over de methodiek, de opmaak, de voorstellen, de uitkomst, de realisatie en de evaluatie van instandhoudingsdoelstellingen, zoals hierna beschreven in dit besluit. HOOFDSTUK III. - Vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen Afdeling I. - Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen

Art. 4.Voor de Europees te beschermen habitats en soorten worden er gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen opgemaakt.

De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen worden uitgedrukt in termen van opgaven betreffende het behoud, het herstel of de ontwikkeling van de kwaliteit, de oppervlakte, populatieomvang, of de verspreiding van de habitats en soorten waarop ze betrekking hebben.

De gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn bindend bij de in artikel 8, § 1, 4° vermelde beoordeling van een concreet Europees te beschermen gebied, wat betreft het belang ervan voor de Europees te beschermen habitats of soorten waarvoor dat gebied is aangemeld of die er voorkomen.

De minister kan, na in voorkomend geval de overleggroep te hebben gehoord, nadere vereisten bepalen voor de vorm, de inhoud en methode van opmaak van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen.

Art. 5.§ 1. Gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen worden opgemaakt op basis van een of meerdere rapporten die, met betrekking tot de Europees te beschermen habitats en soorten waarvoor die instandhoudingsdoelstellingen worden bepaald, volgende componenten bevatten : 1° definities van de habitats en soorten in kwestie, met inbegrip van een omschrijving van de ecologische vereisten van deze habitats en soorten;2° een bepaling op hoofdlijnen van het relatieve belang, van de in het Vlaamse Gewest voorkomende habitats en soorten in kwestie, binnen de Europese Unie of binnen de relevante biogeografische regio van de Europese Unie, voor onder meer de samenhang van het Natura 2000-netwerk;3° een voorstel van beoordeling van de staat van instandhouding in het Vlaamse Gewest van de habitats en soorten in kwestie;4° een voorstel van gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor de habitats en soorten in kwestie;5° een voorstel van prioriteitstelling van de voor die gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen relevante, Europees te beschermen gebieden, afhankelijk van de bepalingen in punt 2° tot en met 4°. Onder het Natura 2000-netwerk wordt het samenhangend Europese netwerk begrepen dat bestaat uit de door de lidstaten, in overeenstemming met de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn, aangemelde, in de communautaire lijst opgenomen of aangewezen te beschermen gebieden. § 2. Elke administratieve overheid stelt, op eenvoudig verzoek of uit eigen beweging, alle nuttige informatie en kennis waarover ze beschikt, ter beschikking met het oog op de opmaak van die rapporten.

Art. 6.§ 1. Op basis van het rapport, vermeld in artikel 5, § 1, stelt de minister een voorontwerp van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen vast voor de Europees te beschermen habitats en soorten die behandeld werden in dat rapport, na in voorkomend geval de overleggroep te hebben gehoord.

De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing over het vastgestelde voorontwerp van besluit betreffende de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen, en legt die voor advies voor aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de SERV en de Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij.

Nadat de Milieu en Natuurraad Vlaanderen, de SERV en de Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij advies hebben verleend, stelt de Vlaamse Regering de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen definitief vast. § 2. Een wijziging aan vastgestelde gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen gebeurt op dezelfde manier als de initiële vaststelling ervan. Afdeling II. - Instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te

beschermen gebieden

Art. 7.Instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen gebieden worden uitgedrukt in termen van behoud- en verbeteropgaven betreffende de kwaliteit, de oppervlakte, de populatieomvang of de verspreiding van de desbetreffende, Europees te beschermen habitats en soorten.

De minister kan, na in voorkomend geval de overleggroep te hebben gehoord, nadere vereisten bepalen voor de vorm, de inhoud en de methode van opmaak van instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen gebieden.

Art. 8.§ 1. Instandhoudingsdoelstellingen voor een Europees te beschermen gebied worden opgemaakt op basis van een rapport dat de volgende componenten bevat : 1° Een analyse, met betrekking tot het gebied in kwestie, van de Europees te beschermen habitats en soorten waarvoor het gebied is aangemeld of die er voorkomen, alsook, op basis van de beschikbare habitatkartering en veldgegevens, een verfijning en actualisering van de verkregen informatie, zo mogelijk toegespitst per deelgebied;2° Een voorstel van beoordeling, zo mogelijk toegespitst per deelgebied, van de actuele staat van instandhouding alsook, voor zover dat mogelijk is, de trends sinds de aanmelding, betreffende de op grond van 1° beschreven habitats en soorten, rekening houdend met de ecologische vereisten van die habitats en soorten en met de aan de Europese Commissie aangemelde gegevens bij de vaststelling van de betrokken Speciale Beschermingszone;3° Een inschatting, zo mogelijk toegespitst per deelgebied, van de potenties voor duurzame instandhouding in het Europees te beschermen gebied in kwestie, van de relevante Europees te beschermen habitats en soorten;4° Een beoordeling van het belang van het Europees te beschermen gebied in kwestie voor elke relevante Europees te beschermen habitat en soort, in het licht van de op grond van artikel 6 vastgestelde gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen, en hieruit volgend een beoordeling van het belang van elke habitat en soort binnen het Europees te beschermen gebied in kwestie;5° Het formuleren, op basis van punt 1° tot en met 4°, van instandhoudingsdoelstellingen per relevante Europees te beschermen habitat en soort in het gebied, met het oog op het formuleren van instandhoudingsdoelstellingen voor het Europees te beschermen gebied, zoals vermeld onder 9°;6° Een opgave van maatregelen die kunnen bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, vermeld in punt 5°;7° Een beschrijving, in hoofdlijnen, van de planologische status van het gebied en een socio-economische actorenanalyse van de voornaamste eigenaars- en gebruikerscategorieën in of in de nabijheid van het gebied;8° Een beschrijving van de bedreigingen en kansen met betrekking tot het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen, vermeld in punt 5°;9° Het formuleren van een voorstel van instandhoudingsdoelstellingen voor het Europees te beschermen gebied, op basis van de doelstellingen, vermeld in punt 5°, waarbij de prioriteiten werden geïntegreerd, rekening houdend met punt 4° en 8°, en na punt 6° en 7° in overweging te hebben genomen. Wanneer een Europees te beschermen gebied, vastgesteld ter uitvoering van de Vogelrichtlijn, en een Europees te beschermen gebied, vastgesteld ter uitvoering van de Habitatrichtlijn, elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen, kunnen de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor die gebieden ontworpen worden op basis van een geïntegreerd rapport. § 2. Elke administratieve overheid stelt, op eenvoudig verzoek of uit eigen beweging, alle nuttige informatie en kennis waarover ze beschikt, ter beschikking met het oog op de opmaak van die rapporten.

Art. 9.§ 1. De minister stelt een voorontwerp van instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten vast voor een Europees te beschermen gebied, op basis van : 1° het rapport, vermeld in artikel 6;2° een door het Agentschap opgemaakt verslag inzake een consultatie, met betrekking tot dat rapport, die doorgevoerd werd met de betrokken doelgroepen in het Europees te beschermen gebied in kwestie;3° het overleg met de overleggroep over de in de twee vorige punten vermelde documenten. De minister legt dat voorontwerp voor aan de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering neemt een principiële beslissing over het voorontwerp van instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor het desbetreffende gebied en vraagt hieromtrent advies aan de Milieu- en Natuurraad Vlaanderen, de SERV en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij.

Nadat de Milieu en Natuurraad Vlaanderen, de SERV en de Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij advies hebben verleend, stelt de Vlaamse Regering de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor het desbetreffende gebied definitief vast. § 2. Een wijziging aan vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen voor een speciale beschermingszone gebeurt op dezelfde manier als de initiële vaststelling ervan.

Art. 10.Ingeval het Europees te beschermen gebied in kwestie aangewezen moet worden op grond van artikel 36bis, § 9, van het decreet, dan wordt het voorontwerp van instandhoudingsdoelstellingen, vermeld in artikel 9, § 1, geïntegreerd in een voorontwerp van aanwijzingsbesluit, voor het aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd.

Een aanwijzingsbesluit bevat de volgende elementen : 1° de code van het Europees te beschermen gebied en het aantal deelgebieden waaruit het gebied is samengesteld;2° de naam waaronder het gebied werd bekendgemaakt in het besluit van de vaststelling van het gebied en eventueel de naam van de deelgebieden;3° de afbakening van het gebied;4° de gemeenten waarin het gebied is gelegen;5° de oppervlakte van het gebied in ha;6° de Europees te beschermen habitats en soorten waarvoor het gebied werd vastgesteld, telkens met vermelding van hun Natura 2000-code, waarbij het teken "*" aangeeft dat het een prioritaire habitat of soort betreft;7° als dat vereist is op basis van nieuwe wetenschappelijke gegevens, een voorstel voor toevoegingen of schrappingen van Europees te beschermen habitats en soorten;8° de instandhoudingsdoelstellingen voor het desbetreffende Europees te beschermen gebied. HOOFDSTUK IV. - Instandhoudingsbeleid

Art. 11.§ 1. Vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen gebieden zijn, voor de administratieve overheden, bindend bij : 1° het nemen van beslissingen, in uitvoering van artikel 36ter, § 1 en § 2 van het decreet;2° het nemen van beslissingen of het verlenen van advies in uitvoering van artikel 36ter, § 3 tot en met § 6 van het decreet;3° de opmaak van natuurrichtplannen voor speciale beschermingszones, in uitvoering van artikel 48, 49 en 50 van het decreet. § 2. Natuurrichtplannen voor speciale beschermingszone, in uitvoering van artikel 48, 49 en 50 van het decreet, wijzen de vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor een speciale beschermingszone ruimtelijk toe binnen de speciale beschermingszone, en bepalen de in te zetten maatregelen en de taakverdeling in dat verband. § 3. Bij het nemen van beslissingen over maatregelen in een speciale beschermingszone, wordt er rekening gehouden met de concrete vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied en met de regionale en lokale bijzonderheden in dat gebied. § 4. Voor zover de instandhoudingsdoelstellingen voor een Europees te beschermen gebied nog niet definitief zijn vastgesteld, richt de initiatiefnemer die er toe gehouden is een passende beoordeling op te maken in uitvoering van artikel 36ter, § 3 en volgende van het decreet, zich op de gegevens op basis waarvan de aanmelding van de speciale beschermingszone is gebeurd, aangevuld met de voorhanden zijnde wetenschappelijke gegevens.

Art. 12.§ 1. Jaarlijks wordt er door de minister ten behoeve van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen verslag gedaan over de aanwijzing van speciale beschermingszones ter uitvoering van artikel 36bis van het decreet, alsook over de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor die gebieden in uitvoering van artikel 36ter, en de in dat verband genomen instandhoudingsmaatregelen. De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen kan op basis van dat verslag een advies vaststellen.

Het jaarverslag dat einde 2015 opgemaakt wordt, besteedt bijzondere aandacht aan de natuurrichtplannen die, op grond van artikel 48 van het decreet, opgemaakt moeten worden na aanwijzing van de speciale beschermingszone overeenkomst artikel 36bis, § 9 van het decreet. In dit verslag wordt nagegaan wat de implicaties zijn van de aldus bekomen toestand voor de vastgestelde gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen en de voor de onderscheiden speciale beschermingszones vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. § 2. De verslagen die op grond van artikel 12 van de Vogelrichtlijn of op grond van artikel 17 van de Habitatrichtlijn aan de Europese Commissie moeten worden bezorgd, worden door de minister vastgesteld na in voorkomend geval de overleggroep te hebben gehoord.

Na die vaststelling legt de minister de verslagen voor aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, die advies geeft over het instandhoudingsbeleid. De minister deelt deze verslagen, vergezeld van het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, mee aan de Vlaamse Regering. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 13.Van volgende beslissingen wordt vastgesteld dat ze beantwoorden aan het vereiste in artikel 9, § 1, eerste lid, 1° en 2° : 1° Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005035991 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gebied « Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone in toepassing van de Richtlijn 79/409/EEG van de raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand sluiten houdende de definitieve vaststelling van het gebied "Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist" dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone (code : BE2524317) in toepassing van de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de EG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, met name bijlage II bij dat besluit;2° De beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 inzake de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium, met name inzake de Ontwikkelingsschets 2010, het geactualiseerd Sigmaplan ter beheersing van overstromingsrisico's en het behalen van natuurdoelstellingen in het Zeescheldebekken, instandhoudingsdoelstellingen en flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie, met name de in bijlage 7 bij deze beslissing opgenomen instandhoudingsdoelstellingen van de gebieden "Schorren en polders van de Beneden-Schelde" (code : BE2301336), "Durme en middenloop van de Schelde" (code : BE2301235), "Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent" (code : BE2300006) en "De Kuifeend en Blokkersdijk" (code : BE2300222);3° Het ministerieel besluit van Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 12 november 2008 tot definitieve goedkeuring van het natuurrichtplan voor het Vlaamse Ecologisch Netwerk, de Speciale Beschermingszones en de groene bestemmingen van de "Hoge Kempen";de beslissing betreft de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied "Mechelse Heide en de vallei van de Ziepbeek" (codes : BE2200727 en BE2200035).

Art. 14.Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 10/08/1999 numac 1999036047 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering over de oprichting van een Forum Natuur en Landbouw sluiten over de oprichting van een Forum Natuur en Landbouw wordt opgeheven.

Art. 15.De Vlaamse minister, bevoegd voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 april 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Kr. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. CREVITS

^