Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 01 april 2011
gepubliceerd op 26 mei 2011

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied smeden

bron
vlaamse overheid
numac
2011035375
pub.
26/05/2011
prom.
01/04/2011
ELI
eli/besluit/2011/04/01/2011035375/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied smeden


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 24, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 30 april 2009 en 9 juli 2010;

Gelet op de voordracht van de stuurgroep gedaan op 15 januari 2010;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 23 februari 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 23 november 2010;

Gelet op protocol nr. 738 van 21 januari 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling « Vlaamse Gemeenschap » van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 505 van 21 januari 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 49.290/1 van de Raad van State, gegeven op 10 maart 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 24, § 1, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het studiegebied smeden, dat behoort tot het secundair volwassenenonderwijs, vastgelegd in bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2.De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42°, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs.

Art. 3.Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleiding Siersmeden BSO 2, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 februari 2011 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Siersmid.

Art. 4.Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleiding Hoefsmederij BSO 2, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 februari 2011 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Hoefsmid.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2011.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 april 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^