Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een regeringscommissaris bij de « Université de Liège » en bij de « Faculté des sciences agronomiques de Gembloux »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029164
pub.
07/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 JUNI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een regeringscommissaris bij de « Université de Liège » en bij de « Faculté des sciences agronomiques de Gembloux »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 juli 1990 op de controle van de universitaire instellingen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit nr 542 van 31 maart 1987, zoals gewijzigd bij het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 juli 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 verlenend aan de heer Georges Bovy, op 1 juni 2007, eervol ontslag uit zijn ambt als regeringscommissaris bij de « Université de Liège », het Centre hospitalier universitaire de « Liège en de Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux »;

Overwegende dat om voor de continuïteit en het behoud van de dienst te zorgen alsook voor de goede werking van deze universitaire en verzorgingsinstellingen, een commissaris aangewezen dient te worden totdat een definitieve benoeming plaats zal kunnen grijpen;

Overwegende dat de heer Laurent Despy belast werd met het ambt van afgevaardigde van de Regering bij de « Université libre de Bruxelles » op 1 november 2003, dat hij sedert dit academiejaar het voorzitterschap waarneemt van het College der Commissarissen en Afgevaardigden bij de universitaire instellingen en dat hij, in die hoedanigheden, aan de bevoegdheden en de ervaring vereist door de wet voldoet om het ambt van commissaris te bekleden;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 1 juni 2007, Besluit :

Artikel 1.De heer Laurent Despy, afgevaardigde van de Regering bij de « Université libre de Bruxelles », wordt belast met het ambt van regeringscommissaris bij de « Université de Liège » en de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux » tot de definitieve benoeming van een commissaris bij deze instellingen.

Art. 2.Gedurende deze mandaten, geniet de heer Despy de geldelijke vergoeding van het ambt van Regeringscommissaris bij het « Centre hospitalier universitaire de Liège ».

Art. 3.De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2007.

Brussel, 1 juni 2007.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^