Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 april 2022
gepubliceerd op 22 juni 2022

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2022, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040964
pub.
22/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2022, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 30 juni 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie sluiten dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 15 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2021 pub. 15/02/2022 numac 2022020069 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 sluiten houdende de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2007 pub. 05/09/2007 numac 2007029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het percentage of het aantal werkzoekenden en begunstigden van het leefloon boven hetwelk een inrichting of een vestigingsplaats voor onderwijs voor sociale promotie beschouwd kan worden als een inrichting of een vestigingsplaats die positieve discriminatie geniet sluiten tot vaststelling van het percentage of het aantal werkzoekenden en begunstigden van het leefloon (vroeger het bestaansminimum genoemd) boven hetwelk een inrichting of een vestigingsplaats voor onderwijs voor sociale promotie beschouwd kan worden als een inrichting of een vestigingsplaats die positieve discriminatie geniet;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/01/2017 pub. 10/02/2017 numac 2017010556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de coördinatie van de controle op de toekenning en de aanwending van de subsidies, genomen ter uitvoering van artikel 61 van het decreet van 20 december 2011 houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de organisatie en de coördinatie van de controles op de toekenning en het gebruik van subsidies;

Gelet op het advies van de Conseil général de l'Enseignement de Promotion sociale van 22 oktober 2021 met betrekking tot de lijst van instellingen of vestigingen die in aanmerking komen voor positieve discriminatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 6 april 2022;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 21 april 2022;

Op de voordracht van de minister voor het onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De lijst van actieprojecten voor positieve-discriminatie in het kader van het onderwijs voor sociale promotie voor het jaar 2022, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Art. 3.De minister van Onderwijs voor Sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2022.

Voor de regering van de Franse Gemeenschap : De minister-president, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY

^