Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 april 2022
gepubliceerd op 29 juni 2022

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van artikel 1.7.5-2 van het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2022040957
pub.
29/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van artikel 1.7.5-2 van het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs


De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs, artikel 1.7.5-2;

Gelet op de "gendertest" van 4 december 2021 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, lid 2, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de organisaties die de ouders van leerlingen op gemeenschapsniveau vertegenwoordigen, uitgebracht op 25 januari 2022, in toepassing van artikel 1.6.6-3 van het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 3 februari 2022 van het Comité van Sector IX, het Comité van Provinciale en Lokale Overheidsdiensten, afdeling II, en het Onderhandelingscomité voor het statuut van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 4 februari 2022 met het onderhandelingscomité tussen de regering en Wallonie Bruxelles Enseignement en de federaties van de inrichtende machten bedoeld in artikel 1.6.5-6 en volgende van het Wetboek van het basis- en secundair onderwijs;

Op de voordracht van de minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het formulier betreffende de vrijstelling van het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer of de keuze tussen deze vakken, dat elk jaar moet worden ingevuld in een officiële school voor lager onderwijs met volledig leerplan of in een niet-confessionele vrije school voor lager onderwijs met volledig leerplan die de keuze biedt tussen de verschillende vakken godsdienst of niet-confessionele zedenleer, wordt opgesteld volgens het model als bijlage I. § 2 Het formulier betreffende de vrijstelling van het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer of de keuze tussen deze vakken, dat elk jaar moet worden ingevuld in een officiële school voor secundair onderwijs met volledig leerplan of in een niet-confessionele vrije school voor secundair onderwijs met volledig leerplan die de keuze biedt tussen de verschillende vakken godsdienst of niet-confessionele zedenleer, wordt opgesteld volgens het model als bijlage II.

Art. 2.§ 1. Voor het begin van het schooljaar 2021-2022 wordt het formulier betreffende de vrijstelling van het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer of de keuze tussen deze vakken, dat elk jaar moet worden ingevuld in een officiële school voor lager onderwijs met volledig leerplan of in een niet-confessionele vrije school voor lager onderwijs met volledig leerplan die de keuze biedt tussen de verschillende vakken godsdienst of niet-confessionele zedenleer opgesteld volgens het model in bijlage III. § 2. Voor het begin van het schooljaar 2021-2022 wordt het formulier betreffende de vrijstelling van het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer of de keuze tussen deze vakken, dat elk jaar moet worden ingevuld in een officiële school voor secundair onderwijs met volledig leerplan of in een niet-confessionele vrije school voor secundair onderwijs met volledig leerplan die de keuze biedt tussen de verschillende vakken godsdienst of niet-confessionele zedenleer opgesteld volgens het model in bijlage IV.

Art. 3.Het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017040746 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 8 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving sluiten tot toepassing van artikel 8 van de wet van 29 mei 1959 houdende wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2022, met uitzondering van de artikelen 2 en 3, die uitwerking hebben met ingang van 1 mei 2021.

Art. 5.De minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 april 2022.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^