Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 oktober 2021
gepubliceerd op 06 december 2021

Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021043185
pub.
06/12/2021
prom.
28/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 betreffende ziekenhuizen en andere zorginstellingen, artikel 66;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, van toepassing worden verklaard op de functie van "mobiele urgentiegroep", artikel 3;

Gelet op de gendertest van 25 februari 2021 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 16 februari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 4 maart 2021 Gelet op het verzoek dat op 15 maart 2021 aan het intra-Franstalig overlegorgaan werd gericht bij toepassing van de artikelen 12 en 13 van het raamakkoord voor samenwerking van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het intra-Franstalig overleg op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen die van toepassing zijn op deze aangelegenheden;

Gelet op het verslag van de algemene vergadering van het Rekenhof, verleend op 26 juli 2021;

Gelet op het advies nr. 70.196 van de Raad van State, uitgebracht op 11 oktober 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Universitaire Ziekenhuizen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend moet voldoen om te worden erkend, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "Tot en met 31 december 2020" vervangen door de woorden "Tot en met 31 december 2024" ;2° in paragraaf 3 worden de woorden "Tot 31 december 2020" vervangen door de woorden "Tot 31 december 2024".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 3.De minister bevoegd voor de universitaire ziekenhuizen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 oktober 2021.

Voor de regering : De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, V. GLATIGNY

^