Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 02 april 2020
gepubliceerd op 14 april 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van machtiging tot onteigening ten algemenen nutte volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020020767
pub.
14/04/2020
prom.
02/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/02/2020020767/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van machtiging tot onteigening ten algemenen nutte volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de Grondwet, artikel 16;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd, artikel 79;

Gelet op het decreet van 9 november 1990 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte die worden gevorderd of waartoe machtiging wordt verleend door de Executieve van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 februari 2019Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 07/02/2019 pub. 07/03/2019 numac 2019040588 bron ministerie van de franse gemeenschap 7 FEBRUARI 2019. - Bijzonder decreet tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van dit bijzonder decreet wordt ver(...) sluiten tot oprichting van de overheidsinstelling belast met het ambt van inrichtende macht voor het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het voornemen van de Nationale Defensie om het deel van de zogenaamde Ter Kameren-site dat erbij hoort te verlaten en te verkopen, met uitzondering van de zogenaamde parochiale ruimte, waarvan het gebruik gratis werd afgestaan bij overeenkomst aan een kerkfabriek, en ook op de beslissing die de Minister van Defensie op 6 december 2019 heeft genomen om de betrokken percelen onbewoonbaar te verklaren voor militair gebruik, gelegen te 1000 Brussel / 1050 Elsene, op de abdij Ter Kameren-site, in het kadaster opgenomen in Brussel, 22de divisie, afdeling R, nummers 314B6 en Elsene, divisie 4, afdeling B, nummers 129F7, 129V6, 129G7, voor een geschatte totale oppervlakte van 1ha 66a 2ca, en om het Federaal Comité tot Aankoop van onroerende goederen met de uitvoering van deze beslissing te belasten;

Overwegende dat het comité krachtens de bepalingen van de wet van 31 mei 1923 betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen, vrijgesteld kan worden van de organisatie van aangepaste reclamemaatregelen en van de verplichting aan meestbiedende in geval van vervreemding ten algemenen nutte te verkopen;

Overwegende dat de Franse Gemeenschap al eigenaar is van een gedeelte van de Abdij Ter Kameren-site, inzonderheid van de onroerende goederen gelegen te 1000 Brussel/1050 Elsene, op de Abdij Ter Kameren-site, in het kadaster opgenomen in Brussel, 22de divisie, afdeling R, nummers R314C6 en R314Y5, en elsene, 4de divisie, afdeling B, nummer 129e7, voor een totale geschatte oppervlakte van 41a 33ca;

Dat er op deze onroerende goederen die eigendom zijn van de Franse Gemeenschap, twee vestigingsplaatsen zijn van de "Ecole nationale supérieure des arts visuels de la Cambre (ENSAV) »;

Overwegende dat ENSAV momenteel verdeeld is over 4 vestigingsplaatsen met de verschillende afdelingen verdeeld in 18 artistieke opties, waarvan er slechts twee op de Abdij ter Kameren-site liggen, zoals hierboven vermeld;

Overwegende dat de gevraagde aanschaffing van de bovengenoemde onroerende goederen gelegen te 1000 Brussel / 1050 Elsene, op de Abdij Ter Kameren-site, in het kadaster opgenomen in Brussel, 22e divisie, afdeling R, nummers 314B6, en Elsene, divisie 4, afdeling B, nummers 129F7, 129V6, 129G7, met een geschatte totale oppervlakte van 1ha 66a 2ca, de groepering van vier vestigingsplaatsen van ENSAV op één site zal mogelijk maken, wat de pedagogische organisatie zal vergemakkelijken en de synergiën tussen de verschillende afdelingen zal stimuleren door één enkel centrum voor onderwijs en artistieke verspreiding te creëren Dat de Abdij Ter Kameren-site ook talrijke functionele voordelen bevat om alle vestigingsplaatsen van ENSAV daar te vestigen, dat deze site verbonden is aan de geschiedenis van ENSAV en voorzien is van architecturale en erfgoedkwaliteiten die bijzonder interessant zijn voor een kunstschool en dat dit ook bijdraagt tot de reputatie van ENSAV;

Dat het onwaarschijnlijk is dat er een andere site kan worden gevonden die aan dezelfde criteria voldoet en dat het in dit geval een unieke kans is om de vestigingsplaatsen van de school op dezelfde site te groeperen zonder alle vestigingsplaatsen te verhuizen;

Dat deze aanschaffing daarom een duurzame doelstelling van openbaar nut nastreeft;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid van deze onteigening voortvloeit uit de wil van de Defensie en van de Franse Gemeenschap om een site gedurende een aanzienlijke periode niet onbezet te houden, en dus uit de noodzaak om het algemeen belang na te streven;

Dat de regels vervat in de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte ontoepasselijk zijn geworden en de inbezitname van het goed binnen een redelijke termijn, die met de hierboven vermelde doelstellingen verenigbaar is, niet mogelijk maakt;

Overwegende dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden bijgevolg gegrond is en dat het beroep op die rechtspleging gegrond is;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 februari 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 2 april 2020;

Op de voordracht van de Toezichthoudende minister van Wallonie-Bruxelles Enseignement;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Overwegende de beslissing genomen op 6 december 2019 van de verandering van bestemming van het statuut van militair domein met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te 1000 Brussel/1050 Elsene, op de Abdij Ter Kameren-site, in het kadaster opgenomen in Brussel, 22de divisie, afdeling R, nummers 314B6, en Elsene, divisie 4, afdeling B, nummers 129F7, 129V6, 129G7, en rekening houdend met de wil van de Franse Gemeenschap om de huidige vestigingsplaatsen van ENSAV op de Abdij Ter Kameren-site te groeperen, wordt de onteigening verklaard als een onteigening ten algemenen nutte.

Art. 2.De onmiddellijke inbezitname van deze goederen wordt verklaard als onontbeerlijk ten algemenen nutte.

Art. 3.Als er geen minnelijke schikking wordt bereikt, wordt de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte toegepast overeenkomstig de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 4.Van dit besluit wordt aan de Staat kennis gegeven en dit besluit wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 5.De Toezichthoudende minister van Wallonie Bruxelles Enseignement is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 april 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en belast met het toezicht op WBE Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

^