Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 april 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/04/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020020755 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2020 van 20 december 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/2020 pub. 27/04/2020 numac 2020201954 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor de examens die in de Franse en Duitse taal zijn afgelegd met het oog op de afgifte van brevetten van beroepsbekwaamheid aan het leidend personeel dat rijonderricht geeft in scholen voor het besturen van motorvoertuigen

arrest

type arrest prom. 02/04/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020020718 bron brussels hoofdstedelijk gewest Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2020 pub. 21/10/2020 numac 2020015662 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2020/183 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van bestuursdirecteur van de directie Budgettaire en vermogensrechtelijke zaken van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020020702 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen type besluit van de waalse regering prom. 02/04/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020020706 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 02/04/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020020717 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2020 pub. 16/04/2020 numac 2020020724 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering omtrent de inhoud van de bijzondere bestemmingsplannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020746 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het besluit van 27/10/2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020748 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020759 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 2019 betreffende de vrijwillige overdracht van personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap naar "Wallonie Bruxelles Enseignement" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020767 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van machtiging tot onteigening ten algemenen nutte volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2020 pub. 23/06/2020 numac 2020041441 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie van 207.000 € aan de gemeenten van het Brussels Gewest in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 02/04/2020 pub. 03/06/2020 numac 2020041493 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en twee plaatsvervangend leden van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/2020 pub. 16/04/2020 numac 2020020757 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingen van de inrichtingen voor secundair onderwijs voor het schooljaar 2019-2020 met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/2020 pub. 14/04/2020 numac 2020020756 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2017 tot benoeming van de voorzitters, de ondervoorzitters en de secretarissen van de examencommissie voor het getuigschrift van de pedagogische bekwaamheid vanaf de zitting 2016-2017 en tot organisatie van de bovenvermelde examencommissie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020042922 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/547 nr. 1 van het College van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale algemene uitgavenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020042925 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/550 nr. 4 van het College van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire middelenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020042923 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/548 nr. 2 van het College van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale middelenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2020 pub. 14/09/2020 numac 2020042924 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit 2020/549 nr. 3 van het College van de Franse gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de Franse gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020

erratum

type erratum prom. 02/04/2020 pub. 09/04/2020 numac 2020020777 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen. - Erratum
^