Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 januari 2020
gepubliceerd op 06 februari 2020

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene raad voor het secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2020010324
pub.
06/02/2020
prom.
23/01/2020
ELI
eli/besluit/2020/01/23/2020010324/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene raad voor het secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs, zoals gewijzigd bij het decreet van 25 april 2019 betreffende een efficiënter overleg in het gewoon en gespecialiseerd onderwijs, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs sluiten houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs sluiten houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs;

Overwegende de samenvoeging van de Algemene raden voor het gespecialiseerd onderwijs en het gewoon onderwijs;

Gelet op het voorstel van huishoudelijk reglement vastgesteld door de Algemene raad voor het secundair onderwijs tijdens zijn vergaderingen van 19 september, 17 oktober en 19 december 2019;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het hierbij gevoegd huishoudelijk reglement van de Algemene raad voor het secundair onderwijs wordt goedgekeurd.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs sluiten houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs sluiten houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs, worden opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 4.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 januari 2020.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap: De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Minister van Onderwijs, C. DESIR

^