Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juli 2019
gepubliceerd op 22 augustus 2019

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998 betreffende de organisatie en de werking van de Beroepsraden voor het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014077
pub.
22/08/2019
prom.
17/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/17/2019014077/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JULI 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/1998 pub. 18/06/1998 numac 1998029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten betreffende de organisatie en de werking van de Beroepsraden voor het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, artikel 97, § 5, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/1998 pub. 18/06/1998 numac 1998029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten betreffende de organisatie en de werking van de Beroepsraden voor het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op de « gendertest », op 30 april 2019 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029074 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap sluiten houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 mei 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 28 mei 2019;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 4 juni 2019 van het Onderhandelingscomité van sector IX, van het Comité van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten, afdeling II, en van het Onderhandelingscomité voor de statuten van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs, gezamenlijk vergaderd;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 4 juni 2019 van het Overlegcomité tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra erkend door de Regering;

Gelet op het advies nr. 66.343/2 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/1998 pub. 18/06/1998 numac 1998029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan sluiten betreffende de organisatie en de werking van de Beroepsraden voor het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan, worden de woorden "met volledig leerplan" opgeheven.

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit, worden de woorden "met volledig leerplan" opgeheven.

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de woorden "met volledig leerplan" opgeheven.

Art. 4.De Minister bevoegd voor het leerplichtonderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juli 2019.

De Minister-President, bevoegd voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, R. DEMOTTE De Minister van Onderwijs, M.-M. SCHYNS

^