Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 december 2017
gepubliceerd op 19 februari 2018

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de « Fédération des Etudiants francophones (F.E.F.)" en de « Union des Etudiants de la Communauté française (Unécof)" als verenigingen die de studenten op gemeenschapsniveau vertegenwoordigen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018010597
pub.
19/02/2018
prom.
20/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/20/2018010597/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de « Fédération des Etudiant(e)s francophones (F.E.F.)" en de « Union des Etudiants de la Communauté française (Unécof)" als verenigingen die de studenten op gemeenschapsniveau vertegenwoordigen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 21 september 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/09/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de deelneming en de vertegenwoordiging van studenten in het hoger onderwijs sluiten betreffende de deelneming en de vertegenwoordiging van studenten in het hoger onderwijs, inzonderheid op de artikelen 31 en 43bis;

Gelet op het programmadecreet van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030995 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs en onderzoek, cultuur, begrotingsfondsen, schoolgebouwen, jeugd sluiten houdende diverse maatregelen betreffende het hoger onderwijs en het Onderzoek, Cultuur, Begrotingsfondsen, Schoolgebouwen, Jeugd, artikel 9;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014029162 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2014 houdende erkenning van de "Fédération des Etudiants francophones (F.E.F.)" en de "Union des Etudiants de la Communauté française (Unécof)" als verenigingen die de studenten op gemeenschapsniveau vertegenwoordigen sluiten houdende erkenning van de « Fédération des Etudiant(e)s francophones (F.E.F.)" en de « Union des Etudiants de la Communauté française (Unécof)" als verenigingen die de studenten op gemeenschapsniveau vertegenwoordigen;

Gelet op de aanvraag van de « Fédération des Etudiant(e)s francophones (F.E.F.)" - vzw, ingediend op 18 augustus 2017;

Gelet op de aanvraag van de « Union des Etudiants de la Communauté française (Unécof)" - vzw, ingediend op 1 september 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 december 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 december 2017 ;

Overwegende dat de « Fédération des Etudiant(e)s francophones (F.E.F.)" - vzw aan het geheel van de voorwaarden voldoet bepaald bij artikel 31 van het voornoemde decreet van 21 september 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/09/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de deelneming en de vertegenwoordiging van studenten in het hoger onderwijs sluiten en artikel 9 van het voornoemde programmadecreet van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030995 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs en onderzoek, cultuur, begrotingsfondsen, schoolgebouwen, jeugd sluiten;

Overwegende dat de « Union des Etudiants de la Communauté française (Unécof)" - vzw aan het geheel van de voorwaarden voldoet bepaald bij artikel 31 van het voornoemde decreet van 21 september 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/09/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de deelneming en de vertegenwoordiging van studenten in het hoger onderwijs sluiten en artikel 9 van het voornoemde programmadecreet van 19 juli 2017Relevante gevonden documenten type programmadecreet prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030995 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs en onderzoek, cultuur, begrotingsfondsen, schoolgebouwen, jeugd sluiten;

Gelet op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De « Fédération des Etudiant(e)s francophones (F.E.F.)", samengesteld in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, wordt als vereniging die de studenten op gemeenschapsniveau vertegenwoordigt voor de jaren 2018 tot 2020 erkend.

Art. 2.De « Union des Etudiants de la Communauté française (Unécof)", samengesteld in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, wordt als vereniging die de studenten op gemeenschapsniveau vertegenwoordigt voor de jaren 2018 tot 2020 erkend.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 4.De minister bevoegd voor het Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 december 2017.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^