Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 april 2017
gepubliceerd op 11 mei 2017

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017011931
pub.
11/05/2017
prom.
24/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en de studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017011558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid de samenstelling van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen onverwijld te regulariseren, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen worden benoemd : A. Werkend lid : 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Alain FRUSCH, ereprovisor ; - Mevrouw Patricia HOSSELET, meesterassistente aan de « Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet », die de C.P.E.O.N.S. vertegenwoordigt; 2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Jean-Lambert CHARLIER, die het SeGEC vertegenwoordigt;3° Een lid dat het niet confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Jean-Michel DE WAELE, Vice-rector bij de studentenaangelegenheden, het sociaal beleid en de institutionele betrekkingen bij de ULB ;4° Twee leden die worden afgevaardigd door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor de studieleningen en -toelagen : - De heer Jean-Marc GASPARD ; - De heer Xavier DUPONT 5° Twee leden die de representatieve studentenorganisaties vertegenwoordigen : - De heer Thomas BENOUSSAID, die de FEF vertegenwoordigt; - De heer David MANFROY, die de Unécof vertegenwoordigt.

B. Plaatsvervangend lid : 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Jean-Pol HENDOUX, ereprovisor ; - Mevrouw Julia DUCHESNE, Inspectrice Onderwijs van de provincie Luik, die de C.P.E.O.N.S vertegenwoordigt. 2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Fabrice GLOGOWSKI, pedagogisch adviseur van de « Fédération de l'Enseignement secondaire catholique », die het SeGEC vertegenwoordigt.3° Een lid dat het niet confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Michel BETTENS, secretaris-generaal van de FELSI.4° Twee leden die worden afgevaardigd door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor de studietoelagen en -leningen : - De heer Jean-Yves PIRENNE ; - N. 5° Twee leden die de representatieve studentenorganisaties vertegenwoordigen : - De heer Raoul HERVY, die de UNECOF vertegenwoordigt; - N.

Art. 2.Mevrouw Marianne RENSON-SALME, ererechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Luik, wordt benoemd tot voorzitster van de raad. De heer André HENKES, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Raad.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2017 pub. 11/04/2017 numac 2017011558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2017.

Brussel, 24 april 2017.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Administrateur-generaal, Jean-Pierre HUBIN

^