Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 28 maart 2017
gepubliceerd op 11 april 2017

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017011558
pub.
11/04/2017
prom.
28/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAART 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en de studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de franse Gemeenschap van 25 mei 2016 waarbij de organisatie wordt toegelaten van masters in de Engelse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanvraag om toelating tot de subsidies van schoolinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2005 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het secundair onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aantal toegangsattesten die als gevolg van het programma van de cyclus in dierwetenschappen per universiteit uitgereikt zullen worden voor het academiejaar 2016 - 2017 sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid de samenstelling van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen onverwijld te regulariseren, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen worden benoemd : A. Werkend lid : 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Alain FRUSCH, ereprovisor ; - Mevr. Patricia HOSSELET, meesterassistente aan de « Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet », die de C.P.E.O.N.S. vertegenwoordigt; 2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - Mevr.Françoise SAPPIA ARNOULD, die het SeGEC vertegenwoordigt; 3° Een lid dat het niet confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Jean-Michel DE WAELE, Vice-rector bij de studentenaangelegenheden, het sociaal beleid en de institutionele betrekkingen bij de ULB ;4° Twee leden die worden afgevaardigd door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor de studieleningen en -toelagen - De heer Jean-Yves PIRENNE ; - De heer Jean-Marc GASPARD 5° Twee leden die de representatieve studenten vertegenwoordigen : - De heer Thomas BENOUSSAID, die de FEF vertegenwoordigt; - Mevr. Opaline MEUNIER, die de Unécof vertegenwoordigt.

B. Plaatsvervangend lid : 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Jean-Pol HENDOUX, ereprovisor ; - N. 2° Een lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Fabrice GLOGOWSKI, pedagogisch adviseur van de « Fédération de l'Enseignement secondaire catholique », die het SeGEC vertegenwoordigt.3° Een lid dat het niet confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - Mevr.Sandrine ANACLERIO, die de FELSI vertegenwoordigt. 4° Twee leden die worden afgevaardigd door de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor de studietoelagen en -leningen : - De heer Xavier DUPONT ; - Mevr. Daphné PAREE. 5° Twee leden die de representatieve studentenorganisaties vertegenwoordigen : - Mevr.Aline DE LONGREE, die de UNECOF vertegenwoordigt; - Mevr. Coralie SAMPAOLI, die de FEF vertegenwoordigt.

Art. 2.Mevr. Marianne RENSON-SALME, ererechter bij de rechtbank van eerste aanleg van Luik, wordt benoemd tot voorzitster van de raad. De heer André HENKES, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Raad.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de franse Gemeenschap van 25 mei 2016 waarbij de organisatie wordt toegelaten van masters in de Engelse taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanvraag om toelating tot de subsidies van schoolinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 26/10/2016 numac 2016029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2005 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het secundair onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/08/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aantal toegangsattesten die als gevolg van het programma van de cyclus in dierwetenschappen per universiteit uitgereikt zullen worden voor het academiejaar 2016 - 2017 sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

Brussel, 28 maart 2017.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Administrateur-generaal, Jean-Pierre HUBIN

^