Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 januari 2016
gepubliceerd op 20 januari 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029014
pub.
20/01/2016
prom.
05/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JANUARI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid de samenstelling van de raad van beroep voor de studietoelagen en de studieleningen te regulariseren, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen worden benoemd : A. Als werkend lid : 1° Twee leden die het officieel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Alain FRUSCH, ereprovisor ; - Mevrouw Patricia HOSSELET, meesterassistent aan de « Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet », die de C.P.E.O.N.S. vertegenwoordigt; 2° Eén lid dat het confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Jean-Lambert CHARLIER, die het SeGEC vertegenwoordigt;3° Eén lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Jean-Michel DE WAELE, vice-rector voor studentenzaken, sociaal beleid en institutionele betrekkingen van de "ULB" ;4° Twee leden, afgevaardigden van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor de studietoelagen en de studieleningen : - De heer Jean-Marc GASPARD ; - De heer Xavier DUPONT. 5° Twee leden die de representatieve studentenorganisaties vertegenwoordigen: - De heer Thomas BENOUSSAID, die de FEF vertegenwoordigt; - Mevrouw Opaline MEUNIER, die de Unecof vertegenwoordigt.

B. Als plaatsvervangend lid : 1° Twee leden die het officieeel onderwijs vertegenwoordigen : - De heer Jean-Pol HENDOUX, ereprovisor ; - Mevrouw Julia DUCHESNE, Inspectrice van het onderwijs van de provincie Luik, die de C.P.E.O.N.S. vertegenwoordigt. 2° Eén lid dat het vrij confessioneel onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Fabrice GLOGOWSKI, pedagogisch adviseur van de « Fédération de l'Enseignement secondaire catholique », die het SeGEC vertegenwoordigt.3° Eén lid dat het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : - De heer Michel BETTENS, secretaris-generaal van de FELSI.4° Twee leden, afgevaardigden van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor de studietoelagen en de studieleningen : - De heer Jean-Yves PIRENNE ; - N. 5° Twee leden die de representatieve studentenorganisaties vertegenwoordigen : - Mevrouw Aline DE LONGREE, die de UNECOF vertegenwoordigt; - N.

Art. 2.De heer Damien KREIT, Raadsheer in het Arbeidshof van Luik, wordt benoemd tot Voorzitter van de Raad. De heer André HENKES, Advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, wordt benoemd tot plaatsvervangende voorzitter van de Raad.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Brussel, 5 januari 2016.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Administrateur-generaal, J.-P. HUBIN

^