Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 31 augustus 2016
gepubliceerd op 15 september 2016

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029357
pub.
15/09/2016
prom.
31/08/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AUGUSTUS 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/2016 pub. 20/01/2016 numac 2016029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid ten vroegste de samenstelling van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen te regulariseren, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de hoge raad voor studietoelagen en -leningen worden benoemd : A. Werkende leden : 1° twee leden voor het officieel onderwijs : - de heer Alain FRUSCH, Ereproviseur; - Mevr. Patricia HOSSELET, Meester-Assistent bij de Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet, voor C.P.E.O.N.S.; 2° één lid voor het confessioneel vrij onderwijs : - de heer Jean-Lambert CHARLIER, voor SeGEC; 3° één lid voor het niet-confessioneel vrij onderwijs : - de heer Jean-Michel DE WAELE, Vice-rector voor studentenzaken, het maatschappelijk beleid en de institutionele betrekkingen bij U.L.B.; 4° twee afgevaardigde leden van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor studietoelagen en -leningen : - de heer Jean-Marc GASPARD; - de heer Xavier DUPONT. 5° twee leden voor de studentenverenigingen : - de heer Thomas BENOUSSAID, voor FEF; - de heer David MANFROY, voor Unécof.

B. Plaatsvervangende leden : 1° twee leden voor het officieel onderwijs : - de heer Jean-Pol HENDOUX, Ereproviseur; - Mevr. Julia DUCHESNE, INspectrice bij het Onderwijs van de provincie Luik, voor C.P.E.O.N.S. 2° één lid voor het confessioneel vrij onderwijs : - de heer Fabrice GLOGOWSKI, Pedagogisch adviseur van de Fédération de l'Enseignement secondaire catholique, voor Se.G.E.C. 3° één lid voor het niet-confessioneel vrij onderwijs : - de heer Michel BETTENS, Secretaris-generaal van F.E.L.S.I. 4° twee afgevaardigde leden van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor studietoelagen en -leningen : - de heer Jean-Yves PIRENNE; - N. 5° twee leden voor de studentenverenigingen : - de heer Raoul HERVY, voor Unécof; - N.

Art. 2.De heer Damien KREIT, Adviseur bij het Arbeidshof Luik, wordt tot Voorzitter van de Raad benoemd. De heer André HENKES, Advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, wordt tot Plaastvervangend Voorzitter van de Raad benoemd.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 januari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/2016 pub. 20/01/2016 numac 2016029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap sluiten tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Brussel, 31 augustus 2016.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De administrateur-generaal, J.-P. HUBIN

^