Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 november 2015
gepubliceerd op 24 december 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot onteigening ten algemenen nutte en volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029634
pub.
24/12/2015
prom.
25/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot onteigening ten algemenen nutte en volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de Grondwet, artikel 16;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd, artikel 79;

Gelet op het decreet van 9 november 1990 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte die worden gevorderd of waartoe machtiging wordt verleend door de Executieve van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000;

Overwegende dat krachtens een huurcontract van 27 juli 1998, het Justitiehuis Neufchâteau sedert 1 september 1998, het gebouw gelegen te NEUFCHATEAU 6840 - Rue des frères Saint-Roch, n° 8 bezet, dat de bezitting is van een private eigenaar; dat dit goed ernstige leemtes bezit inzake brandveiligheid en dat het dus dringend wordt deze dienst te verhuizen om voor de veiligheid van het personeel en van de bezoekers te zorgen;

Gelet op de noodzakelijkheid om het Justitiehuis Neufchâteau in een gebouw te vestigen dat conform is inzake veiligheid en dat aangepast is aan de werking van deze dienst;

Gelet op de beslissing van de Regie der gebouwen van 23 oktober 2015 om het gebouw gelegen te NEUFCHATEAU 6840 - rue Franklin Roosevelt, nr. 33, te verkopen en het Aanschaffingscomité van Neufchâteau te belasten met de implementering van deze beslissing;

Dat na bezoek, vastgesteld wordt dat dat goed, na werken, aan de behoeften van het Justitiehuis Neufchateau zou kunnen voldoen;

Dat dat goed gekadastreerd wordt als NEUFCHATEAU 1ste afdeling Neufchâteau (NIS 84043) artikel 02469 sectie A nummer 882R huis van 3a32ca gelegen rue Franklin Roosevelt nr. 33 (KI: 1.789 euro);

Overwegende dat de aanschaffingscomités krachtens de bepalingen van de wet van 31 mei 1923 betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen niet vrijgesteld worden van de organisatie van aangepaste maatregelen inzake bekendmaking en van de verplichting aan de meestbiedende alleen in geval van vervreemding ten algemenen nutte te verkopen;

Overwegende dat de aangevraagde aanschaffing ertoe kan bijdragen het Justitiehuis Neufchâteau duurzaam te huisvesten, de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen en bijgevolg de toepassing mogelijk te maken van de gerechtelijke maatregelen zowel ten aanzien van de justitiabelen in gevaar als van de samenleving;

Overwegende dat die onteigening hoog dringend is omdat voor de veiligheid van het personeel en van het publiek gezorgd moet worden;

Dat de regels vervat in de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte ontoepasselijk zijn geworden en, minstens, de inbezitneming van het goed binnen een redelijke termijn, die met de hierboven vermelde doelstellingen verenigbaar is, niet mogelijk maken;

Overwegende dat, bovendien, de procedure van hoogdringendheid gesteld door de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, in de praktijk, de gewone procedure is geworden voor een onteigening;

Dat het arrest nr. 78.919 van de Raad van State van 23 februari 1999 dit beginsel bevestigt;

Overwegende dat het openbaar nut bijgevolg gegrond is en dat het beroep op de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden gegrond is;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 november 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 november 2015;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de Justitiehuizen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De onteigening van het goed gekadastreerd wordt als NEUFCHATEAU 1ste afdeling Neufchâteau (NIS 84043) artikel 02469 sectie A nummer 882R huis van 3a32ca gelegen rue Franklin Roosevelt nr. 33 (KI: 1.789 euro), wordt verklaard als een onteigening ten algemenen nutte.

Art. 2.De onmiddellijke inbezitneming van dat goed wordt verklaard als onontbeerlijk ten algemenen nutte.

Art. 3.Als er geen minnelijke schikking wordt bereikt, wordt de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte toegepast overeenkomstig de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 4.Van dit besluit wordt aan de Staat kennis gegeven en dit besluit wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister bevoegd voor de hulpverlening aan de jeugd en voor de justitiehuizen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 november 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister voor Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen en de Promotie van Brussel, R. MADRANE

^