Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 september 2015
gepubliceerd op 23 oktober 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029537
pub.
23/10/2015
prom.
30/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004 betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 8, 13, § 2, en 15;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2012;

Op de voordracht van de Minister-President, de Minister van Ambtenarenzaken, de Minister van Onderwijs en de Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie, worden de woorden "-Voorzitter : Dhr. Arnaud Cames, attaché bij de Algemene Directie voor het personeel van het gesubsidieerd onderwijs;- Plaatsvervangend voorzitster : Mevr. Yvette Boisdequin, attaché bij de Algemene Directie voor het gesubsidieerd onderwijs" vervangen door de woorden : "Voorzitster : Mevr. Sabine Helbo, attaché bij de Algemene Directie voor het personeel van het gesubsidieerd onderwijs; - Plaatsvervangend voorzitster : Mevr. Kathleen Waucquez, attaché bij de Algemene Directie voor het personeel van het gesubsidieerd onderwijs".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Minister van Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 september 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT De Vice-President en Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen, Mevr. I. SIMONIS

^