Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 mei 2015
gepubliceerd op 23 juni 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 tot benoeming van de leden van het bureau van de "Conseil supérieur de l'audiovisuel"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029267
pub.
23/06/2015
prom.
27/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MEI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het bureau van de « Conseil supérieur de l'audiovisuel » sluiten tot benoeming van de leden van het bureau van de "Conseil supérieur de l'audiovisuel" (Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 16 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, inzonderheid op de artikelen 139 en 142;

Gelet op het decreet van 15 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2010 pub. 08/02/2011 numac 2011029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de organen van de rechtspersonen aangesteld door de Franse Gemeenschap sluiten tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de organen van de rechtspersonen aangesteld door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het bureau van de « Conseil supérieur de l'audiovisuel » sluiten tot benoeming van de leden van het bureau van de "Conseil supérieur de l'audiovisuel" (Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap);

Overwegende dat op 27 maart 2015, de Minister van Media bericht heeft gekregen van de ontslagindiening van de tweede ondervoorzitter van de Hoge raad voor de audiovisuele sector;

Overwegende dat artikel 142, § 1, van het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, de aanstelling door de Regering van de leden van het bureau van de hoge raad voor de audiovisuele sector regelt, voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar, met inachtneming van artikel 9 van de wet van 16 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;

Overwegende dat artikel 142, § 3, van het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, bepaalt dat de Regering voor de vervanging zorgt van de voorzitter of een ondervoorzitter als het ambt neergelegd wordt voor het verstrijken van het mandaat en dat de vervanger het mandaat van zijn voorganger voleindigt;

Dat de Regering, voor deze post, een kandidatuur heeft ontvangen;

Dat genoemd mandaat een aanvang heeft genomen op 15 november 2012 voor een periode van vijf jaar, d.w.z. tot 15 november 2017;

Overwegende dat de kandidaat over een voldoende nuttige ervaring beschikt om te zetelen binnen het bureau van de Hoge raad voor de audiovisuele sector;

Op de voordracht van de Minister van Media;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het bureau van de « Conseil supérieur de l'audiovisuel » sluiten tot benoeming van de leden van het bureau van de "Conseil supérieur de l'audiovisuel" (Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap), wordt door de volgende bepaling vervangen: "

Art. 3.Mevr. Bernadette WYNANTS wordt tot tweede ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de audiovisuele sector vanaf 3 juni 2015, voor een mandaat dat loopt tot 14 november 2017, benoemd.".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2015.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de Media is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 mei 2015.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Jean-Claude MARCOURT

^