Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 februari 2015
gepubliceerd op 24 maart 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technische humaniora

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029122
pub.
24/03/2015
prom.
25/02/2015
ELI
eli/besluit/2015/02/25/2015029122/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technische humaniora


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 2 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/06/2006 pub. 23/08/2006 numac 2006202467 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs sluiten betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs, inzonderheid op artikel 8, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 februari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 februari 2015;

Gelet op het voorstel van kalender van de Sturingscommissie ingediend op 23 september 2014 betreffende het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technische humaniora;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technische humaniora voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018, wordt bepaald als volgt : - in 2015-2016 : evaluatie in geschiedenis en aardrijkskunde in alle klassen van het derde jaar secundair onderwijs in het gewoon onderwijs; - in 2016-2017 : evaluatie in het Frans (lectuur) in alle klassen van het vierde jaar secundair onderwijs in het gewoon onderwijs; - in 2017-2018 : evaluatie in wiskunde in alle klassen van het vierde jaar secundair onderwijs in de doorstromingsafdeling van het gewoon onderwijs.

Art. 2.De klassenraden van de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs hebben de vrijheid zelf te bepalen welke leerlingen aan de externe evaluatie onderworpen worden in functie van de schoolkennis opgedaan door iedereen.

Art. 3.De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 25 februari 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-presidente en Minister van Onderwijs, Cultuur en Jong Kind, Mevr. J. MILQUET

^