Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 oktober 2014
gepubliceerd op 25 november 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029714
pub.
25/11/2014
prom.
15/10/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, inzonderheid op artikel 8, 7° ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de leden van de Raad van bestuur van de universiteiten georganiseerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de leden van de Raad van bestuur van de universiteiten georganiseerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot integratie van de « Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux » in de « Université de Liège », oprichting van de « Université de Mons » door de fusie van de « Université de Mons-Hainaut » en de « Faculté polytechnique de Mons », herstructurering van de universitaire machtigingen en herfinanciering van de Universiteiten sluiten tot integratie van de « Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux » in de « Université de Liège », oprichting van de « Université de Mons » door de fusie van de « Université de Mons-Hainaut » en de « Faculté polytechnique de Mons », herstructurering van de universitaire machtigingen en herfinanciering van de Universiteiten, inzonderheid op artikel 20;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Raad van bestuur van de « Université de Liège », als vertegenwoordiger van de economische, sociale en politieke kringen : 1° de heer Egidio DI PANFILO;2° Mevr.Isabelle DEBROUX; 3° de heer Serge HUBERT;4° de heer Léon-Maurice HAULET;5° de heer Gilles FORET;6° de heer Olivier BIERIN;7° de heer Maurice Olivier, vertegenwoordiger van de Beheersraad van de Management School bedoeld in artikel 4, § 7, van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs van de Staat.

Art. 2.Benoemd wordt tot lid van de Raad van bestuur van de « Université de Liège », als vertegenwoordiger van de economische kringen, de sociale kringen en de overheidsdiensten binnen het Directiecomité behorend tot Gembloux Agro-Bio Tech bedoeld in artikel 4, § 9, van de bovenvermelde wet van 28 april 1953, de heer Benoît DISPA.

Art. 3.De leden bedoeld in de artikelen 1 en 2 worden benoemd voor een periode van 4 jaar met ingang van 1 oktober 2014.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2014.

Brussel, 15 oktober 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT

^