Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 maart 2014
gepubliceerd op 12 mei 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029284
pub.
12/05/2014
prom.
10/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAART 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 22 juni 1964 betreffende het statuut der personeelsleden van het Rijksonderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen sluiten tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, zoals gewijzigd;

Gelet op artikel 69, § 1, 33°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Interzonale Affectatiecommissie opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affectatiecommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de zonale affectatiecommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Op aanstelling van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie van 19 februari 2014, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale affectatiecommissie van de zone van het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad : 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Marc EVRARD, Studieprefect - De heer Francis LEES, Studieprefect - De heer Claude DOGOT, Studieprefect - De heer Mohamed EL HAMOUTI, Studieprefect 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Claudine SNAPS, Provisor - De heer Faysal CHAHID, Studieprefect - De heer Michel AUBRY, Provisor - De heer Marc PONCIN, Bestuurder 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Léon MOTTE - De heer Eric BOONEN CSC : - De heer Thierry NOVALET SLFP : - De heer Roland ZANASI 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Magali MOYART - Mevr. Valérie DENAYER CSC : - Mevr. Josiane VAN ACKER SLFP : - Mevr. Bégonia PAZ GONZALES 5° Afgevaardigde leden van de Regering : - De heer Yves DUTRIEUX - De heer Jean NAESSENS, Bestuurder - De heer Jean Marc GASPARD.

Art. 2.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van de zone van het administratief arrondissement van Nijvel : 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Nicole ANTOINE, Studieprefect - De heer René DODEUR, Studieprefect - De heer Roland LAMBEAU, Pedagogisch coördinator - Mevr. Anne DECATELLE, Bestuurder 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer André CHARNEUX, Studieprefect - Mevr.Fabienne DAFFE, Directeur van de Basisschool - De heer Louis DELMARCELLE, Provisor - Mevr. Valérie CARINCI, Studieprefect 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Stéphanie BERTRAND - De heer Vermer CAUSTER CSC : - Mevr. Marie-Thérèse ANDRE SLFP - Mevr. Carole STERCKX 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Anne COME - De heer Alain VAN STYVENDAEL CSC : - De heer Patrick SURMONT SLFP : - Mevr. Laurence CASTAIGNE 5° Afgevaardigde leden van de Regering : - Mevr.Béatrix MEUREE - De heer Jean NAESSENS - De heer Jean Marc GASPARD.

Art. 3.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van de zone van het administratief arrondissement van Hoei-Borgworm : 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Jacqueline BOSSMEYER, Bestuurder - De heer Michel CULOT, Directeur van de Basisschool - De heer Jean-François ANGENOT, Studieprefect. - Mevr. Sabine HAOT, Studieprefect 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Marcel CORNET, Studieprefect - Mevr.Cécile JEANGETTE Directeur van de basisschool - Mevr. Sabine KERF, Studieprefect - De heer Jean-Yves GERIN, Bestuurder 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Joëlle SILIEN - Mevr. Dominique GEORGIN CSC : - De heer Roland LAHAYE SLFP : - De heer Pierre GARNIER 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Catherine PRAILLET - Mevr. Dorothée DELFOSSE CSC : - De heer Richard PAULISSEN SLFP : - De heer André GEUQUET 5° Afgevaardigde leden van de Regering : - De heer Yves BACQUELAINE - De heer Jean Marc GASPARD.

Art. 4.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van de zone van het administratief arrondissement van Luik : 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Christine TYSSENS, Studieprefect - Mevr. Brigitte LINCE, Studieprefect - De heer Manuel DONY, Studieprefect - Mevr. Catherine LEMAL, Studieprefect 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Françoise BURNOTTE, Directeur van de Basisschool - De heer Paul BAIWIR, Studieprefect - Mevr. Jocelyne ENGLEBERT, Studieprefect - Mevr. Michèle KEUSTERMANS, Bestuurder 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Luc TOUSSAINT - De heer René PUELLINCKX CSC : - De heer André BRÜLL SLFP - De heer Fernand DESCHAMPHELEIRE 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Muriel WELLENS - De heer Francis CLOSON CSC : - Mevr. Martine BERGEN SLFP : - Mevr. Marie CELENTIN 5° Afgevaardigde leden van de Regering : - Mevr.Catherine DEMEURE - Mevr. Surekha HOGGE - De heer Jean Marc GASPARD.

Art. 5.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van de zone van het administratief arrondissement van Verviers : 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Nathalie LEVAUX, Studieprefect - De heer Albert KEVER, Bestuurder - De heer Eric THIELENS, Directeur - De heer Guy GILLET, Studieprefect 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Pierre BRAY, Directeur van de basisschool - De heer Pierre MIESSEN, Studieprefect - De heer Pascal DUJARDIN, Directeur van de basisschool - De heer Emmanuel BECO, Studieprefect 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Olivier BOUILLON - De heer Olaf BODEM CSC : - De heer Charly ROLAND SLFP : - De heer Michel WOLFERTZ 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Michel BORDIGNON - Mevr.Sabine HELMUS CSC : - Mevr. Evelyne JORIS SLFP - De heer José LELOUP 5° Afgevaardigde leden van de Regering : - De heer Karel VANGRUNDERBEEK - De heer Yves BACQUELAINE - De heer Jean Marc GASPARD.

Art. 6.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van de zone van het administratief arrondissement van Namen : 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Jean LAMQUET, Provisor - De heer Jean-Luc BOIGELOT, Opvoeder-huismeester - Mevr.Florence GAUTIER, Studieprefect - De heer Jacques SECHE Studieprefect 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Marc BEAUMONT, Studieprefect - Mevr.Marianne LEGRAND, Directiesecretaris - Mevr. Bénédicte SERVATIUS, Onderdirecteur. - Mevr. Christine ENGLEBERT, Directeur 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Stéphanie BERTRAND - De heer Jean DURGTEL CSC : - De heer Luc RENARD SLFP : - Mevr. Christine GENOT 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : : CGSP : - De heer Michel WAUTERS - Mevr.Bernadette VRANKEN CSC : - De heer Clément BAUDUIN SLFP : - Mevr. Anne CHARLIER 5° Afgevaardigde leden van de Regering : - Mevr.Yseult LORIAUX - Mevr. Isabelle LECLERCQ - De heer Jean-Marc GASPARD.

Art. 7.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van de zone van het administratief arrondissement van Luxemburg : 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Benoît ROBIN, Studieprefect - Mevr.Kathleen JACQMIN, Directeur - Mevr. Roseline ROBLAIN, Studieprefect - Mevr. Chantal LEITZ, Directeur 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Bernard LEYDER, Directeur - De heer Philippe GIBERTI, Directeur - De heer Michel THEMELIN, Directeur - Mevr.Marie-France HUVENEERS, Studieprefect 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - De heer Yves BRACONNIER - De heer Guy DE DECKER CSC : - De heer Jean BERNIER SLFP : - De heer Paul LAFFINEUR 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Karin JOIE - Mevr. Patricia MYLLE CSC : - De heer Jean-Pierre BENEDETTI SLFP : - De heer Marcel GOMAND 5° Afgevaardigde leden van de Regering : - Mevr.Nathalie DESCAMPS - Mevr. Béatrice GOBERT - De heer Jean Marc GASPARD.

Art. 8.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van de zone van het administratief arrondissement van West-Henegouwen : 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Patricia ZAETTA, Studieprefect - Mevr. Marie-Christine CROMBE, Studieprefect - De heer Serge DUMONT, Studieprefect - De heer Jean-Claude ROUSSEAU, Directeur 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Marc GOOSSENS, Directeur - Mevr.Annick BRATUN, Studieprefect - De heer Frédéric DEBAISIEUX, Directeur van de basisschool - Mevr. Linda JUVENOIS, Directeur 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : : CGSP : - Mevr.Rita DE HOLLANDER - De heer Jacques BRUNAIN CSC : - Mevr. Sylvia ZANCHETTA SLFP : - De heer Yvan LIBBRECHT 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : : CGSP : - De heer Michel VANDEPUT - De heer Vincent MICLOTTE CSC : - De heer Freddy LIMBOURG SLFP : - De heer Renaud GARNIER 5° Afgevaardigde leden van de Regering : - De heer Cyrille HESPEL - Mevr.Isabelle LECLERCQ - De heer Jean Marc GASPARD.

Art. 9.Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van de zone van het administratief arrondissement van Bergen-Centrum : 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Laurence LARDINOIS, Directeur - Mevr. Chantal LECERF, Directiesecretaris - De heer Luc VANDEKERCHOVE, Directeur - De heer Jean Pierre VANDERBORGHT, Onderwijzer 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Carole CATELAIN, Directeur - Mevr. Marie-Madeleine BROGNIEZ, Bestuurder - Mevr. Brigitte FONTAINE, Studieprefect - Mevr. Marie-Gabrielle BLONDIAUX, Studieprefect 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Isabelle NOCERA - De heer Marc MENU CSC : - De heer Jean-Luc LECLERCQ SLFP : - De heer Jacques BUXANT 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Véronique MAES - De heer Philippe JONAS CSC : - De heer Bernard DETIMMERMAN SLFP : - De heer Quentin DELSINNE 5° Afgevaardigde leden van de Regering : - De heer Cyrille HESPEL - De heer Aziz BEZDI - De heer Jean Marc GASPARD Art.10. Worden aangesteld tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de Zonale Affectatiecommissie van de zone van het administratief arrondissement van Charleroi-Zuid-Henegouwen 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Jean-Marie HENDRICKX, Studieprefect - Mevr.Dominique NICOLAS, Studieprefect - Mevr. Françoise GREGE, Studieprefect - De heer Jean-Pierre SURKOL, Onderwijzer 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Christine BERTINCHAMPS, Directeur van de basisschool - De heer Pascal PHILIPPE, Studieprefect - Mevr. Brigitte LEFEVRE, Studieprefect - Mevr. Christine MANGON, Directiesecretaris 3° Werkede leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Paule ANNOYE - Mevr. Maryvonne FRANCESCHINELLI CSC : - De heer Raymond MARCHAND SLFP : - Mevr. Bernadette BERWART 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Sylvie DAUBRESSE - De heer Christophe HEMBERG CSC : - Mevr. Carmela GAGLIARDO SLFP : - De heer Jean BLAES 5° Afgevaardigde leden van de Regering : - De heer Jean NAESSENS - De heer Aziz BEZDI - De heer Jean Marc GASPARD.

Art. 11.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten houdende aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor Sociale Promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, wordt opgeheven.

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2014.

Art. 13.De Directeur-generaal van het personeel van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 maart 2014.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Directeur-generaal van de Personeelsleden van het Onderwijs georganiseerd door de Franse gemeenschap, J. NICAISE

^