Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 februari 2014
gepubliceerd op 17 april 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Interzonale Affectatiecommissie opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029229
pub.
17/04/2014
prom.
13/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Interzonale Affectatiecommissie opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten houdende aanstelling van de leden van de Interzonale Affectatiecommissie opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, zoals gewijzigd;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden aangesteld als werkend of plaatsvervangend lid van de interzonale affectatiecommissie met volledig leerplan : 1° Werkende leden die de overheid vertegenwoordigen : - Mevr.Catherine LEMAL, prefect zonecoördinator; - De heer Alain FAURE, prefect zonecoördinator; - De heer Richard REGGERS, prefect zonecoördinator; - De heer Michel CULOT, directeur. 2° Plaatsvervangende leden die de overheid vertegenwoordigen : - De heer Philippe DECAESTECKER, prefect zonecoördinator; - De heer Gilbert DELVILLE, studieprefect; - De heer Francis COLLETTE, prefect zonecoördinator; - De heer Jean-Paul CLAESSENS, prefect zonecoördinator. 3° Werkende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Christiane CORNET; - De heer Philippe JONAS. CSC : - De heer Bernard DETIMMERMAN;

SLFP : - Mevr. Ariane GILLET. 4° Plaatsvervangende leden die de vakverenigingen vertegenwoordigen : CGSP : - Mevr.Rita DE HOLLANDER; - Mevr. Paule ANNOYE. CSC : - Mevr. Laurence MAHIEUX;

SLFP : - Mevr. Marie CELENTIN. 5° Afgevaardigde leden van de Regering : - De heer Francis GERMEYS; - De heer Jean NAESSENS; - De heer Jean-Marc GASPARD.

Art. 2.Artikel 11 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2010 pub. 27/04/2010 numac 2010029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen sluiten houdende aanstelling van de leden van de Interzonale Affectatiecommissie opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de personeelsleden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2014.

Art. 4.De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 februari 2014.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie, Mevr. M.-M. SCHYNS

^