Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 november 2013
gepubliceerd op 15 januari 2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2000 houdende de samenstelling van de Raad van beroep voor de ambtenaren-generaal

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029015
pub.
15/01/2014
prom.
07/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de samenstelling van de raad van beroep voor de ambtenaren-generaal sluiten houdende de samenstelling van de Raad van beroep voor de ambtenaren-generaal


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 118;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van de raad van beroep voor de ambtenaren-generaal sluiten houdende oprichting van de raad van beroep voor de ambtenaren-generaal;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de samenstelling van de raad van beroep voor de ambtenaren-generaal sluiten houdende de samenstelling van de raad van beroep voor de ambtenaren-generaal, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 3 april 2003, 5 november 2003 en 1 juli 2011;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2000 pub. 29/04/2000 numac 2000029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de samenstelling van de raad van beroep voor de ambtenaren-generaal sluiten houdende de samenstelling van de raad van beroep voor de ambtenaren-generaal, wordt gewijzigd als volgt: de woorden "de heer René Marchal, magistraat" worden vervangen door de woorden "de heer Franklin Huisman, magistraat".

Art. 2.Artikel 3, 2, voor C.G.S.P., van hetzelfde besluit, wordt gewijzigd als volgt : 1° de woorden "de heer Patrick Bollu" worden vervangen door de woorden "de heer Jean-Marie Smiets";2° de woorden "de heer Alain Demaegd" worden vervangen door de woorden "de heer Christian Degueldre";3° de woorden "de heer Philippe Henrion" worden vervangen door de woorden "de heer Guy Proot".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

In afwijking van het vorige lid behouden de op deze datum reeds samengeroepen raden van beroep de samenstelling die ze op het ogenblik van hun bijeenroeping hadden.

Art. 4.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 november 2013.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^