Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 maart 2000
gepubliceerd op 29 april 2000

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de samenstelling van de raad van beroep voor de ambtenaren-generaal

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029183
pub.
29/04/2000
prom.
22/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAART 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de samenstelling van de raad van beroep voor de ambtenaren-generaal


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 1996;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 118;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 december 1998 houdende oprichting van de raad van beroep voor de ambtenaren-generaal;

Overwegende dat dit besluit toepasselijk is op de diensten en instellingen waarvan de ambtenaren vallen onder het voormelde statuut van 22 juli 1996, namelijk, op datum van de inwerkingtreding ervan, op de Diensten van de Regering, op het "Commissariat général aux Relations internationales", op de "Office de la Naissance et de l'Enfance" en op de Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 24 februari 2000, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 december 1998 houdende oprichting van de raad van beroep voor de ambtenaren-generaal, worden benoemd tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raad van beroep : Voorzitter : De heer Marcel Thomas, magistraat.

Plaatsvervangend voorzitter : De heer René Marchal, magistraat.

Art. 2.Ter uitvoering van artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit, worden door de Regering aangesteld als assessoren en plaatsvervangende assessoren : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Ter uitvoering van artikel 4, § 2, van hetzelfde besluit worden aangesteld door elk van de vakorganisaties die in het Onderhandelingscomité van Sector XVII vertegenwoordigd zijn, als assessoren et plaatsvervangende assessoren : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Ter uitvoering van artikel 4, § 3, van hetzelfde besluit, worden Mevr. Jeanne Binet-Hologne en de heer Robert Lejeune, ambtenaren-generaal in het Ministerie van de Franse Gemeenschap, respectief als griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur van de raad van beroep aangesteld.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 maart 2000.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, Y. YLIEFF

^