Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 september 2006
gepubliceerd op 25 februari 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het Bemiddelingsbureau bij de Algemene directie Cultuur van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029083
pub.
25/02/2011
prom.
07/09/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het Bemiddelingsbureau bij de Algemene directie Cultuur van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 1, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 januari 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 februari 2006;

Gelet op de beraadslaging van 3 februari 2006 waarbij de Regering de Code voor naleving van de cultuurgebruikers aangenomen heeft, de inrichting van het Bemiddelingsbureau bij de Algemene directie Cultuur goedgekeurd heeft en de Minister van Cultuur belast heeft met de uitvoering en de opvolging van die beslissingen;

Gelet op de beraadslaging van 10 maart 2006 waarbij de Regering het reglement van het Bemiddelingsbureau bij de Algemene directie Cultuur van het Ministerie van de Franse Gemeenschap aangenomen heeft;

Overwegende dat de leden van het Bemiddelingsbureau moeten worden aangesteld, overeenkomstig artikel 2 van voormeld reglement;

Overwegende dat de voorgestelde leden afkomstig zijn uit verenigingen die voor maatschappelijk doel minstens de verdediging van de gebruikers of van een categorie gebruikers hebben, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot werkend lid van het Bureau, als deskundige afkomstig uit verenigingen die voor maatschappelijk doel minstens de verdediging van gebruikers of van een categorie gebruikers heeft, voor een mandaat van vier jaar : - Mevr. Jacqueline SOTTIAUX-HEYMAN; - Mevr. Aline VAN DEN BROECK.

Art. 2.De volgende personen worden benoemd tot plaatsvervangend lid van het Bureau, als deskundige afkomstig uit verenigingen die voor maatschappelijk doel minstens de verdediging van gebruikers of van een categorie gebruikers heeft, voor een mandaat van vier jaar : - de heer Edouard DESMED; - de heer Marc VANDERCAMMEN.

Art. 3.De leden van het Bureau benoemd in dit besluit krijgen presentiegeld voor elke vergadering van een halve dag.

Het presentiegeld bedraagt 40 euro.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 7 september 2006.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Audiovisueel en Jeugd, Mevr. F. LAANAN

^