Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/01/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet ter bescherming van kweekproducten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/2010 pub. 25/02/2011 numac 2010022523 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011003046 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2010 tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Lotto Extra » en « Joker + » type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011003063 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aftrek van uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde onroerende goederen en de erkenning van instellingen die in aanmerking komen om giften te ontvangen type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011007057 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 betreffende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011011013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 december 2010 wordt aan de heer Raymond Van Den Broeck, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 december 2010, eervol ontslag uit zijn functies De heer Van Den Broeck wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 24 november 2010 wordt aan de heer Leo Jacobs, attaché bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 februari 2011, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij g De heer Jacobs wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011011050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 april 2010 wordt aan de heer Michel Malingrez, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 maart 2011 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wo De heer Malingrez wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden met nachtprestaties die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) wordt ingetrokken het koninklijk besluit van 22 juni 2010 tot algemeen verbindend verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomit voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; b) algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomit voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011015025 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 19 januari 2011 wordt de heer Frank GEERKENS ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in het Koninkrijk der Nederlanden, met stan Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 16/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de overlonen en premies type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de vormingsinspanningen in 2010 in de door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie voor 2010 type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het brugpensioen in het geval van lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de uitbetaling van een bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid in de door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde beschutte werkplaatsen vanaf 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011011073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 4 februari 2011, worden benoemd, voor een termijn van twee jaar, tot lid van De heer WEBER, Oswald, vrederechter te Sankt Vith. De heer PAPART, Thierry, politierechter te Lu(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011200457 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 151/2010 van 22 december 2010 Rolnummer 4849 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E(...) type arrest prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011200570 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 158/2010 van 22 december 2010 Rolnummer 4888 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, gesteld door de Correctionele Rechtbank Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E(...)

decreet

type decreet prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011029084 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Franstalige commissie voor de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011 wordt tot werkend lid benoemd van de Franstalige commissie voor de promotie v de heer Guy Crevecoeur, ter vervanging van Mevr. Alice Valembois, en dit vanaf 26 januari 2011. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2011, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van bestuur van de Haute Ecole Paul-Henri Spaak. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2001, in het tweede lid, derde streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 okto type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/09/2006 pub. 25/02/2011 numac 2011029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het Bemiddelingsbureau bij de Algemene directie Cultuur van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2010 pub. 25/02/2011 numac 2011029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 september 2006 tot benoeming van de leden van het Bemiddelingsbureau bij de Algemene directie Cultuur van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011029085 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor gezondheidspromotie op school. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 december 2010, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2007 tot benoeming van de Punt 10°, tweede streepje, wordt vervangen als volgt : « De heer Michaël PESTIAUX, werkend en Me(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011, in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2010 waarbij een beroepsbekendheid wordt toegekend aan Mevr. Hebette, w type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011029088 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van leraar algemene vakken toegekend aan Mevr. Marie André, voor de volgende vakken : Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende de luchtkwaliteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011035186 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011200768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011014043 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011041702 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 388e AANVULLING Bijwerking op 10 februari 2011 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document

type document prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011200827 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige projectcoördinatoren Volksgezondheid De vergelijkende selectie van Franstalige projectcoördinatoren volksgezondheid (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefm(...) Er zijn 6 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011200889 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige toepassingsingenieur (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG10065) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonde(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011200895 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG09866) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : je behaal(...) type document prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011200891 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundig-controleurs (niveau B) voor het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering (ANG10865) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011200902 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (ANG10091) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011200918 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen/economisten overheidsopdrachten (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG10088) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? een(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011, worden benoemd tot leden van de T 1° in de hoedanigheid van werkende leden : a) algemeen geneeskundigen - Dr. DRIELSMA Pierre(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011022056 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 februari 201 Bij hetzelfde besluit, wordt dokter Boisdenghien, Annie, benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011022055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011, worden 1° als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : de dames DUYCK, M., DE TEMMERMAN, D.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011022060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011 worden benoemd tot leden Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Commissie, als vertegenwoordigers van een repres(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 februa

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/02/2011 numac 2011029087 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2011, wordt de heer Lionel Larue benoemd in de graad van directeur, categorie van de graad : administratief, kwalificatiegroep : 1, door verhoging in d Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 2011, wordt Mevr. Catherin(...)
^