Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 augustus 2010
gepubliceerd op 01 oktober 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 2009-2010 van het Parlement van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029538
pub.
01/10/2010
prom.
26/08/2010
ELI
eli/besluit/2010/08/26/2010029538/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AUGUSTUS 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 2009-2010 van het Parlement van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en inzonderheid op artikel 32, § 1, § 3;

Gelet op het speciaal decreet van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2006 pub. 16/10/2006 numac 2006036295 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/06/2006 pub. 13/12/2006 numac 2006036586 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 type decreet prom. 30/06/2006 pub. 14/08/2006 numac 2006029101 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot modernisering van de werking en de financiering van de hogescholen type decreet prom. 30/06/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006202786 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de pedagogische organisatie van de eerste graad van het secundair onderwijs sluiten tot wijziging van artikel 32, § 1, 1e lid, van de wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 zoals gewijzigd tot organisatie van het stelsel van de zittingen van het Parlement van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister-President, Besluit :

Artikel 1.De gewone zitting 2009-2010 van het Parlement van de Franse Gemeenschap sluit op 22 september 2010 om middernacht.

Art. 2.De Minister-President wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 augustus 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE

^