Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010003541 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een andere in de financiële sector bedrijvige instelling Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Directiecomité van de Commissie v(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010003549 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « BINGO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO » genaamd, een openbare loterij georgan - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 346 en 348) op 2 oktob(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010003554 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2009, nr. 4, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie der directe belastingen - Mevr. WI(...) - De heer DENORME, D.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Brugge, vanaf 1 janua(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010009774 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2010 wordt de heer Lodico, Vincenzo, geboren op 1 december 1(...) type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erkenningsnummer van het opleidingscentrum Nu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010015173 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2010 wordt, met ingang van 1 september 2010, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van agent van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010015172 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2010 wordt, de heer Dirk VERHEYEN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Ivoorkust, Liberia, Ghana en Sierra Leone, me Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Psychiatrisch Centrum Sleidinge » type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « ZNA - PZ Stuivenberg » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie » type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de Namur » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024383 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Verzorgingscentrum BRUGMANN » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie » type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre Hospitalier Régional de la Citadelle » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Ziekenhuis Gent » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024385 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Ziekenhuis Oost-Limburg » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer » type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Ziekenhuis Leuven » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 19/05/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010024389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010027208 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden PROVINCIE WAALS-BRABANT. - Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010 : - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. Marie Bauchau, provincieraadslid; De heer Pierre B De heer Luc Collard, provincieraadslid; Michel Corthouts, provincieraadslid; De heer Remi Cr(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010204957 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 3 september 2010, wordt met ingang va De heer Goffinet, M. wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010003551 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010009805 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 27 september 2010 : - is aan de heer Marenne, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Virton-Florenville-Etalle, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bi Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Fanuel, A., medewe(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010015171 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingssamenwerking Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 20 augustus 2010 worden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : Emile ADRIAENSENS, Minister-Raa Johan BRUYLANDT, Raad voor Ontwikkelingssamenwerking bij het Bureau voor Samenwerking te Cotonou; type ministerieel besluit prom. 02/07/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010035698 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de zorgverzekering type ministerieel besluit prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010204872 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « Sociaal Secretariaat Transport en Logistiek VZW », te 1020 Brussel

decreet

type decreet prom. 24/06/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010204627 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Regering van 17 juli 2003 tot uitvoering van het decreet van 17 februari 2003 betreffende de erkenning en bevordering van de ****, verenigingen voor het vreemdelingenverkeer en van de **** ervan, alsmede van de informatiebureaus en ****

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging van een herstructurering door overheveling in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de automatische gelijkstelling van de diploma's van eerste prijs, van de hogere diploma's en van de diploma's voor pedagogische bekwaamheid, uitgereikt door de Koninklijke Conservatoria type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 te Ath toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de Centrale Paritaire Commissie voor de Hogere Kunstscholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 2009-2010 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de evaluatiemiddelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029546 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen en studieleningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de Centrale Paritaire Commissie voor de Hogere Kunstscholen van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029549 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 2004 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de programma's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Karakteroverschrijdende Commissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 2010, in artikel 1, § 2, a) van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2008 houdende benoeming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leraren bij de Dienst Afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leraren bij de Dienst Afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/08/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010029553 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leraren bij de Dienst Afstandsonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/07/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010031446 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Vorst type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/06/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het eervol ontslag van de heer Nys, Hugo uit zijn functies

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010035719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en betreffende de gewestelijke planningscommissie

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010018333 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Attilio Bortoliero c.s. heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 28 juli 2010 wordt de onderneming R.A.S. Security BVBA, gevestigd te 1380 Lasn Bij besluit van 30 juli 2010 wordt de onderneming Isis Security BVBA, gevestigd te 4130 Esneux, Sou(...) type erkenning prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 29 juli 2010 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming ver Bij besluit van 30 juli 2010 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming (...) type erkenning prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 29 juli 2010 wordt het unieke artikel van het besluit van 11 sept De woorden « Quartier Joseph Gailly 62A, te 6060 Charleroi (Gilly) » worden vervangen door de woord(...) type erkenning prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van de rijschool type erkenning prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van rijschool (...) type erkenning prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010031422 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 1 juli 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA VAN EETVELDE ARCHITECTES, met maatschappelijke zetel te Oude Molenstraat 85B te 1180 Brussel, met ondernemingsnummer De erkenning draagt het nummer PEBPM-1008754.

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010024392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Lijst van stations of laboratoria in de loop van het jaar 2009 door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu erkend in uitvoering van de beschikkingen van het ministerieel besluit van 7 april 1995 be Nummer erkenning - Numéro d'agrément Erkenningsh(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010015175 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 3 september 2010 heeft de heer **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Vice-Consul van de Dominicaanse Republiek te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans Bel type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010015177 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 3 september 2010 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010015176 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 3 september 2010 heeft Mevr. **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Federatieve **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort

document

type document prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010205058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs natuurwetenschappen-coördinator operationele eenheid (niveau A3) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (ANG10060) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010205078 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratieve projectmedewerkers (niveau B) voor het RIZIV (ANG10030) Na de selectie wordt een lijst met maximum 18 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijz(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010205077 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief vastgoedbeheerders (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG10028) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt o(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van de v(...) type document prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010205079 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor het Nationaal Geografisch Instituut (ANG10041) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een b(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...) type document prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010205087 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal van de wetgeving, vrijheden en fundamentele rechten voor de FOD Justitie (ANG10720) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedur(...) ? houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (b.v. licentiaat) van universitair onderwijs(...) type document prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010205089 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal van de Rechterlijke Organisatie voor de FOD Justitie (ANG10719) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de u(...) ? houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (b.v. licentiaat) van universitair onderwijs(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010009790 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2010 wordt Mevr. Isabelle Mathy, met ingang van 1 juli 2010, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010 werd, met ingang van 1 januari 2010, de heer Joeri Buelinckx, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot d Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010204955 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoemingen tot stagedoend technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 3 september 2010, wordt Mevr. Aline Durnez Bij koninklijk besluit van 3 september 2010, wordt de heer Rudy Devinck, met ingang van 1 mei 2010,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010205049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt Bij hetzelfde besluit wordt de heer Ruyssers, S., tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010205048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de zeevissers, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de heer De Bij hetzelfde besluit wordt de heer Craeynest, T., tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertege(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010031445 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opdracht : Manager-directeur-generaal belast met de nieuwe directie « Internationaal Ondernemen » Oproep tot kandidaten. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 september 2010 dienen op bl. 58809 volgende wijzigingen aangebracht te worde Op de 1e regel : Opdracht - Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van 24 maanden. Op de (...)

document

type document prom. -- pub. 01/10/2010 numac 2010205057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Doornik Op 17 september 2010 werd de heer Van Simaeys, Maurice, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Doornik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om h
^