Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 mei 2010
gepubliceerd op 24 augustus 2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Université de Mons »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029452
pub.
24/08/2010
prom.
25/05/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MEI 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Université de Mons »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, inzonderheid op artikel 8, 7°;

Gelet op het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot integratie van de « Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux » in de « Université de Liège », oprichting van de « Université de Mons » door de fusie van de « Université de Mons-Hainaut » en de « Faculté polytechnique de Mons », herstructurering van de universitaire machtigingen en herfinanciering van de Universiteiten sluiten tot integratie van de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux » in de « Université de Liège », oprichting van de « Université de Mons » door de fusie van de « Université de Mons-Hainaut » en de « Faculté polytechnique de Mons », herstructurering van de universitaire machtigingen en herfinanciering van de Universiteiten, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1971 houdende vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de leden van de raad van beheer van de rijksuniversiteiten en van het rijksuniversitair centrum, inzonderheid op artikel 27, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de raad van bestuur van de « Université de Mons », als vertegenwoordiger van de economische, maatschappelijke en politieke kringen : 1° de heer Daniel GAUTHIER;2° de heer Michel DEWAERSEGGER;3° Mevr.Camille DIEU; 4° de heer Gérard MOORGAT;5° Mevr.Marie-José BERTRAND; 6° de heer Gianni INFANTINI;7° de heer Jean-Marc URBAIN.

Art. 2.De leden bedoeld in artikel 1 worden benoemd voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2009.

Brussel, 25 mei 2010.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-President van de Regering van de Franse Gemeenschap en Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT

^