Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 augustus 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie type wet prom. 13/12/2009 pub. 24/08/2010 numac 2010015158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008. - Addendum type wet prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010040205 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 mei 2010 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. ACTIEF (miljoenen euro's(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en organisatie Bevordering door overgang naar het hogere niveau Bij koninklijke besluiten van 27 april 2010 werden met ingang van 1 januari 2010 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1 in de titel van attaché : - de heer Etienne Mignolet; - de heer Olivier Haerens; - Mevr. Myriam Leon. Bij konink(...) type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, inzake conventionele brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010012204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar veevoeders worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010201865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 betreffende de invoering van een sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een ziekte of een ongeval van gemeen recht type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de geschenkcheques voor de autobestuurders tewerkgesteld in de sector taxi's type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 en 2 maart 2009 inzake de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de invoering van een aanvullende brugpensioenvergoeding type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2009, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de koopkracht 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 1990 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008 die haar wijzigt type koninklijk besluit prom. 22/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010203313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de premies en overlonen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/08/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010000414 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2002 houdende het algemeen studiereglement betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 16/08/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010024367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2010-2011 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 22/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010024368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 2008 tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité « Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten » bij de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

decreet

type decreet prom. 22/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010204389 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010027187 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de geschiktheidscriteria en de goedkeuringsprocedure voor projectactiviteiten in het kader van de tenuitvoerlegging van de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de commissie voor de inrichting van schoolintegratie voor het gewoon basis-, secundair en hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor het cyclisch extern onderzoek van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raden van bestuur van de Publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen georganiseerd door de overheidsdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Liberaliteit Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juli 2010, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, toegelaten legaten te aanvaarden van een bedrag van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor het roerend cultureel erfgoed. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2010, wordt artikel 2.6° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de « - Muriel Van Ruymbeke. » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het boekhoudkundig, begrotings- en financieel reglement van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 tot vaststelling van de programma's van de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998 betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen van het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsgebied van de vastbenoemde Regeringscommissarissen bij de overheidsinstellingen, de maatschappijen voor schoolgebouwen en de maatschappijen voor vermogensbeheer die onder de Franse Gemeenschap ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het jaarlijks maximumbedrag van de kostprijs van de fotokopieën per leerling in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Université de Mons »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 2010 worden beschermd als monument, wegens hun historische en esthetische waarde, de voorgevels, het dak en op de commerciële benedenverdieping - de o Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010031390 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 2010 worden beschermd als monument wegens hun historische, esthetische en artistieke waarde, bepaalde delen van de voormalige bioscoop « Rio », gelege Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Erkenning van rijschool (...) type erkenning prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010014188 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvo Erkenning van rijschool A(...) type erkenning prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 30 maart 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA ARCHICAP met maatschappelijke zetel te Reigersvlietstraat 7, te 1040 Brussel, met ondernemingsnummer 0818.857.271 De erkenning draagt het nummer PEBPM-1012663. Bij beslissing van 13 april 2010, van de leid(...) type erkenning prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 31 maart 2010, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer FINET, Michel, gedomicilieerd avenue de l'Europe 36, te 1330 Rixensart, erkend als EPB-adviseur, natuurlijk De erkenning draagt het nummer PEBPP-1012748. Bij beslissing van 31 maart 2010, van de leide(...)

erratum

type erratum prom. 19/08/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 14/04/2010 pub. 24/08/2010 numac 2010024353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010003482 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2009, nr. 8, wordt bevorderd : Orde van Leopold II Grootofficier Administratie des douane en accijnzen de heer GOOSSENS, H.M., audi(...) Bij het zelfde besluit worden benoemd : Commandeur Administratie der thesaurie de heer JA(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 13 juni 2010 werden in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 tot de titel van attaché : met ingang van 1 januari 20 - Mevr. Marijke Nieuwlandt; - Mevr. Anne-Catherine Ceciliot; met ingang van 1 maart 2010 en (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010011299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 21 juni 2010 werd, met ingang van 1 februari 2010, de heer Christophe Gilliquet, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 6 juli 2010 werd, met ingang van 1 februari 2010, de heer Cristian F(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/08/2010 numac 2010021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis . - Vacature van een betrekking (m/v) van assistent-stagiair (wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1). - Vacaturenummer HRM S1003. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 248 van 16 (...)
^