Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 juni 2007
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2005 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het hoger onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029160
pub.
07/08/2007
prom.
15/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/15/2007029160/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2005 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het hoger onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en de studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2005 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het hoger onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor studietoelagen en -leningen, gegeven op 28 maart 2007;

Gelet op het overleg van 28 maart 2007 met de representatieve verenigingen van de studenten erkend op gemeenschapsniveau;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 oktober 2006;

Gelet op het advies van de Minister van Begroting van 8 maart 2007;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 4 juni 2007, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2005 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het hoger onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen, in artikel 4, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Er kan één enkele keer tijdens het geheel van de studiejaren die leiden tot de graad van bachelor, in de zin van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten, afgeweken worden van die bepaling.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2007-2008.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheden de Toekenning van Studietoelagen en -Leningen behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juni 2007.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^