Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 oktober 2006
gepubliceerd op 07 december 2006

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de delegatie van de overheid in het comité voor het overleg tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde PMS-centra die erkend worden door de Regering

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006203918
pub.
07/12/2006
prom.
20/10/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 OKTOBER 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de delegatie van de overheid in het comité voor het overleg tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde PMS-centra die erkend worden door de Regering


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 juli 2006 betreffende het overleg van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde PMS.-centra Op de voordracht van de Minister-Presidente belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie en van de Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2006, Besluit :

Artikel 1.De delegatie van de overheid in het comité voor het overleg is samengesteld zoals volgt : - Werkende leden : Mevr. Lisa SALOMONOWICZ, voorzitster;

De heer Roger GODET, ondervoorzitter;

De heer Arthur BELLEFLAMME;

De heer André NERVENNE - Plaatsvervangende leden : Mevr. Delphine POUPE;

De heer Patrick BEAUFORT;

De heer Baudouin MILIS;

De heer Philippe Di NUNZIO

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het werd ondertekend.

Art. 3.De Minister belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 oktober 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^