Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 oktober 2006

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006003494 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021122 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021124 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021126 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021129 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021130 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021128 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021127 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021131 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021132 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006036886 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van openbare werken type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006202836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid vallen van het Paritair comité voor het vervoer en behoren tot de subsector van het goederenvervoer te land voor rekening van derden of tot de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 14/11/2006 numac 2006203722 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen op snoek, baars, voorn en rietvoorn wordt toegelaten tijdens de maanden oktober, november en december van de jaren 2006 tot 2008 in de vijver "Châtelet", te Habay-la-Neuve type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204203 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

beschikking

type beschikking prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031546 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 74, § 2, van het Brussels Gemeentekieswetboek type beschikking prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2006 pub. 30/10/2006 numac 2006036774 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van aanvullende beoordelingscriteria ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het kunstendecreet van 2 april 2004 voor tweejarige of vierjarige financieringsbudgetten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006036828 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 17 maart 2006 tot omzetting van Richtlijn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor het veilig laden en lossen van bulkschepen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2006 pub. 09/01/2007 numac 2006036991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006, tot verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder b.a. 01.01 pr 45.40 en tot overschrijving van het krediet en de machtiging ingeschreven onder resp. b.a. 61.17 en 99.17 pr 35.40

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/10/2006 pub. 06/12/2006 numac 2006203915 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2002 betreffende de Commissie voor gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/10/2006 pub. 07/12/2006 numac 2006203918 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de delegatie van de overheid in het comité voor het overleg tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde PMS-centra die erkend worden door de Regering

erratum

type erratum prom. 20/10/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006021340 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. - Erratum
^