Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 mei 2005
gepubliceerd op 08 september 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 26 maart 2003 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor Gelijkstelling opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 houdende toepassing van artikel 29 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029177
pub.
08/09/2005
prom.
18/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 MEI 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 26 maart 2003 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor Gelijkstelling opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 houdende toepassing van artikel 29 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 houdende toepassing van artikel 29 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5 tot 12;

Gelet op het besluit van 26 maart 2003 houdende aanstelling van de leden van de commissie voor gelijkstelling opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 houdende toepassing van artikel 29 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van 26 juli 2004 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 10°, a) ;

Gelet op het advies van de Hoge raad voor hoger kunstonderwijs, gegeven op 18 februari 2005;

Op de voordracht van de Minister van Hoger onderwijs, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2003 houdende aanstelling van de leden van de commissie voor gelijkstelling opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 houdende toepassing van artikel 29 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs, worden de woorden « De heer Jean Schils » vervangen door de woorden « Mevr. Greta De Reyghere ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 18 mei 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente, Minister van Hoger onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek en Internationale betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^