Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005009680 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 juli 2005, is machtiging verleend aan : de genaamde ****, **** **** ****, geboren te **** op 2(...) de genaamde ****, **** **** ****, geboren te **** (**** ****) op 23 ****(...) type wet prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005040701 bron federale overheidsdienst financien Nationale Kas voor Rampenschade Financiële toestand van het jaar 2004 Gepubliceerd krachtens de bepalingen van artikel 40 van de wet van 12 juli 1976 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type wet prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005095130 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 30 augustus 2005 wordt ingesc

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005000453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005000457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 januari 2005 tot toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake drugverslaving type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005009701 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 augustus 2005 : - is aan de heer Hardeman, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Het is hem vergund de titel - is aan Mevr. Delzant, I., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervan(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005012183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de voedingsnijverheid 2005/12183 type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1993 betreffende de sectorale functieclassificatie voor de bedienden uit de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005021116 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005 wordt de heer Beka, Eric, Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden en Ambassadeur - Hoge Vertegenwoordiger voor de vraags Ranginneming : april 2005. type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005022725 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van een nieuwe commissaris bij het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 14/07/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005022726 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005022740 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt de heer Huybrechts, Tom, met ingang van 15 juli 2005, op eigen verzoek, ontslag verleend uit zijn functie van assistent bij de Wetenschappelijke Instelling van de S(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005201925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 13 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973 en 10 april 1974 tot oprichting van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de suikernijverheid en haar bijproducten" en tot vaststelling van statuten ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005202305 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 30 november 2004 wordt het verkeer van skiërs en voetgangers beperkt op het « Plateau des Hautes Fagnes » vanaf 1 november tot 30 april van elk jaar. (...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005021115 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Raad van State. - Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 146.731 van 27 juni 2005, afdeling administratie, IX e Kamer, wordt artike(...)

arrest

type arrest prom. 18/11/2004 pub. 08/09/2005 numac 2005022722 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

decreet

type decreet prom. 20/07/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verbetering van de omkadering in het kleuter- en lager onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005031269 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type beschikking prom. 20/07/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005031271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 december 2002

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 2003 tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 26 maart 2003 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van algemene bekendheid in de sector van de beeldende, visuele en ruimtelijke kunsten, opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005029193 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het hoger onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 26 maart 2003 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor Gelijkstelling opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 houdende toepassing van artikel 29 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenvoeging van de inrichtingen voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap van Arlon-Musson-Athus en van Virton

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005036076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling van de algemene vakken, de kunstvakken, de technische vakken en de praktische vakken in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs en in de instellingen voor voltijds secundair onderwijs die als centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs fungeren, georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, met uitzondering van de instellingen voor buitengewoon secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005202178 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2005, dat op 1 januari 2005 in werking treedt, wordt artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 9 januari 2003 waarbij de intercommunale AIEG als distributienetbeheerder op het gr Bij besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2005, dat op 1 januari 2005 in werking treedt, w(...) type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005202220 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de zitting 2004-2005 van het Waalse Parlement type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005202221 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005202303 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen betreffende het gecombineerd vervoer ter uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, a, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en van artikel 5, § 1, 2°, a, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/05/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het houden van een register der aanvragen in het kader van artikel 58, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 10/08/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005009703 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket en tot wijziging van de artikelen 259duodecies en 28bis van hetzelfde Wetboek. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005022727 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming tot de graad van sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt de heer Houins, Michaël, sta Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005022741 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt de heer Toussaint, Jean-François, met ingang van 1 juni 2005, voor een nieuw mandaat van twee jaar, benoemd in de hoedanigheid van assistent bij de Wetenschappelijke Inste type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005022742 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt Mevr. Tignon, Marylène, met ingang van 1 juni 2005, voor een nieuw mandaat van twee jaar, benoemd in de hoedanigheid van assistent bij de Wetenschappelijke Instelling van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005009700 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekking - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1, . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief (...) Hij zendt eveneens aangetekend, een afschrift van zijn verzoekschrift samen met zijn dossier, bevat(...)

document

type document prom. -- pub. 08/09/2005 numac 2005011363 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Zesde verlenging van een waarnemend directeur-generaal bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 31 augustus 2005 wordt de aanstelling van de heer Roland Danneels, adviseur-generaal, adjunct-leidend ambtenaar, bij het Belgis Het beroep tot nietigverklaring van de akten met individuele strekking kan voor de afdeling adminis(...)
^