Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 december 2004
gepubliceerd op 01 februari 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2004 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor lokale projecten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029007
pub.
01/02/2005
prom.
20/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


20 DECEMBER 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2004 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor lokale projecten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1997 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap en houdende sommige beslissingen tot uitvoering ervan, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2004 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor lokale projecten;

Gelet op de voordrachten geuit door de beheersorganen van de lokale centra voor gezondheidspromotie bepaald in artikel 11 van bovenvermeld decreet, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5bis van het bovenvermeld besluit van 17 juli 1997;

Overwegende dat bovenvermelde voordrachten goedgekeurd werden door de Minister tot wier bevoegdheden de gezondheid behoort;

Overwegende dat de voornaam van Mevr. Werbrouck, Dominique is en niet Catherine;

Besluit : Enig artikel. Artikel 1, lid 8° van het besluit van 17 november 2004 wordt gewijzigd zoals volgt : « 8° Als vertegenwoordigers van het lokaal centrum voor gezondheidspromotie van Brussel (v.z.w.) : Mevr. Cécile Plas, effectief;

Mevr. Dominique Werbrouck, vervangend. » Brussel, 20 december 2004.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Kinderwelzijn, Hupverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK

^