Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005000039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 bron federale overheidsdienst justitie Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005003038 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken type koninklijk besluit prom. 20/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005003037 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake roerende voorheffing op inkomsten betaald of toegekend in uitvoering van zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2005 numac 2005009067 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 januari 2005, dat in werking treedt op dat datum van de eedaflegging, is Mevr. Briers, L., eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot substituut-procureur-gen Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 19/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 28/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005014026 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Bestuur en van de Voorzitter van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » type koninklijk besluit prom. 28/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005014025 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder en lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » type koninklijk besluit prom. 28/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005014027 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » type koninklijk besluit prom. 18/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005015015 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs voor de Buitenlandse Handel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005022063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 september 2004 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffierrapporteurs en van de plaatsvervangende griffierrapporteurs voor de Raad van beroep van de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft

decreet

type decreet prom. 06/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005033002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 01/02/2005 numac 2005020009 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Donderdag 3 februari 2005, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Gezondheid - Voorstel van ordonnantie (van de heer Jean-Luc Vanraes, Mevr. Magda De Galan(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Eventueel stemmingen. - Voorstel van resoluti(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2004 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor lokale projecten

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 01/02/2005 numac 2005200032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I met toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche Door een beslissing van het federaal Agentschap voor nucleaire controle, op datum van 11 februari 2(...) type erkenning prom. -- pub. 01/02/2005 numac 2005200033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II met toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Door een beslissing van het federaal Agentschap voor nucleaire controle, op datum van 11 februari 2(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/02/2005 numac 2005009066 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2005, pagina 1703, dient in de zevenendertigste lijn van de Nederlandstalige tekst, de naam « Delaere » te worden vervangen door « Delacre ». Het beroep tot nietigverklar

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2005 numac 2005022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 5 december 2004 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Commandeur De heer : P. Douven, adviseur-generaal 15A, vanaf 15 november 2004. Officier Me(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2005 numac 2005022062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor logopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2005, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Fransen, J., benoemd bij genoemde Raad, in de hoedanigheid van(...)

document

type document prom. -- pub. 01/02/2005 numac 2005020010 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 1 februari 2005, om 9 u. 30 m. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie - Mondelinge vraag van Mevr. Isabelle Molenb(...) - Mondelinge vraag van de heer Jacques Simonet (F) aan Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van de B(...)
^