Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 mei 2004
gepubliceerd op 25 augustus 2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 1999 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht door het verstrekken van onderwijs aan huis

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004202005
pub.
25/08/2004
prom.
24/05/2004
ELI
eli/besluit/2004/05/24/2004202005/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MEI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 1999 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht door het verstrekken van onderwijs aan huis


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 1, § 6;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 1999 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht door het verstrekken van onderwijs aan huis;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 december 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 22 december 2003;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van hoogstens dertig dagen;

Gelet op het advies nr. 36.481/2 van de Raad van State, gegeven op 20 februari 2004, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 1999 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht door het verstrekken van onderwijs aan huis, wordt een artikel 16bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 16bis.Tijdens het jaar waarin het kind 13 jaar wordt, moet het zich aanmelden voor het examen georganiseerd door de examencommissie ingesteld bij hoofdstuk II van het decreet van 12 mei 2004 houdende de organisatie van de examencommissie van de Franse gemeenschap voor het secundair onderwijs (eerste afdeling : secundair onderwijs van de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs) voor het behalen van het oriënteringsattest bedoeld in artikel 1, § 1, 1° van het voornoemde decreet. Op aanvraag van de ouders kan het kind dat examen afleggen tijdens het jaar waarop het 12 jaar wordt of tijdens het jaar waarop het 14 jaar wordt.

Het kind dat het oriënteringsattest A niet heeft behaald en dat de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, wordt geacht als niet voldaan te hebben aan het studieniveau. In dat geval zijn de ouders verplicht het kind het volgende schooljaar in een onderwijsinrichting in te schrijven".

Art. 2.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 17.Tijdens het jaar waarin het kind 15 jaar wordt en voor zover het een oriënteringsattest A behaald heeft dat uitgereikt wordt op het einde van de eerste graad, moet het kind zich aanmelden voor het examen georganiseerd door de examencommissie ingesteld bij hoofdstuk II van het voornoemde decreet van 12 mei 2004 om het getuigschrift van secundair onderwijs van de tweede graad te behalen. Op aanvraag van de ouders kan het kind dat examen afleggen tijdens het jaar waarop het 14 jaar wordt of tijdens het jaar waarop het 16 jaar wordt.

Het kind dat het getuigschrift van secundair onderwijs van de tweede graad niet heeft behaald en dat de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, wordt geacht als niet voldaan te hebben aan het studieniveau. In dat geval zijn de ouders verplicht het kind vanaf het volgende schooljaar in een onderwijsinrichting in te schrijven, voor zover het nog geen 18 jaar oud is.

Art. 3.In het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 1999 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht door het verstrekken van onderwijs aan huis, wordt een artikel 17bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 17bis.Tijdens het kalenderjaar waarin het kind 17 jaar wordt en voor zover het zijn getuigschrift van secundair onderwijs van de tweede graad behaald heeft, moet het kind zich aanmelden voor het examen georganiseerd door de examencommissie ingesteld bij hoofdstuk III van het voornoemde decreet van 12 mei 2004 om het getuigschrift van hoger secundair onderwijs te behalen. Op aanvraag van de ouders kan het kind dat examen afleggen tijdens het jaar waarop het 16 jaar wordt.

Art. 4.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2004, met uitzondering van artikel 1, dat op 1 juni 2005 in werking treedt.

Art. 6.De Minister tot wiens bevoegdheid het Secundair Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 mei 2004.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Secundair Onderwijs, P. HAZETTE

^