Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 februari 2003
gepubliceerd op 05 juni 2003

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029244
pub.
05/06/2003
prom.
13/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij de decreten van 10 april 1995, 25 juli 1996, 24 juli 1997, 6 april 1998, 2juni 1998, 17 juli 1998, 8 februari 1999 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001 en 27 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 1995 betreffende de raden van beroep in het officieel gesubsidieerd onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 8 februari 1999 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon, officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 1997, 20 januari 1998, 28 april 1998, 14 juli 1998, 14 oktober 1998 en 2 december 1998;

Gelet op de beraadslaging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het officieel gesubsidieerd onderwijs;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de raad van beroep ten einde gekomen zijn en dat de samenstelling ervan dus moet worden vernieuwd;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, van de Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. » en van de Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon, officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, hierna de « raad van beroep » genoemd, worden benoemd : - als werkend of plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten vertegenwoordigt in het officieel gesubsidieerd onderwijs : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend of plaatsvervangend lid, dat representatieve organisaties vertegenwoordigt van de personeelsleden in het officieel gesubsidieerd onderwijs : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Alain Berger, wnd. directeur-generaal wordt benoemd tot voorzitter van de raad van beroep; de heer Jean-Louis Dellis wordt benoemd tot plaatsvervangende voorzitter van de raad van beroep;

Mevr. Laurence Taminiaux wordt benoemd tot tweede plaatsvervangende voorzitster van de raad van beroep.

Art. 3.Mevr. Ginette Bizet, eerstaanwezend attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt benoemd tot secretaris van de raad van beroep;

Mevr. Mireille Charlier, eerste assistente op het Ministerie van de Franse Gemeenschap en Mevr. Françoise Jacobs, assistente op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, worden benoemd tot adjunct-secretaris van de raad van beroep.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 1997, 20 januari 1998, 28 april 1998, 14 juli 1998, 14 oktober 1998 en 2 december 1998, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 6.De Minister tot wiens bevoegdheid de statuten van het onderwijspersoneel behoren, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 februari 2003.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de « O.N.E. », J.-M. NOLLET De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE

^