Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 juni 2002
gepubliceerd op 20 september 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de euro met betrekking tot de bepalingen over de R.T.B.F.

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029376
pub.
20/09/2002
prom.
20/06/2002
ELI
eli/besluit/2002/06/20/2002029376/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUNI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de euro met betrekking tot de bepalingen over de R.T.B.F.


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de Europese verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op het decreet van 8 februari 1999 betreffende de euro;

Gelet op het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) »;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 1990 tot bepaling van de wjze van berekening van het vakantiegeld van de personen die recht hebben op een overlevingspensioen ten laste van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française »;

Gelet op het decreet van 30 september 1993 houdende sommige bepalingen in verband met de rustpensioenen van de ambtenaren van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.);

Gelet op het decreet van 29 november 1993 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de ambtenaren van de « Radio-Télévision de la Communauté française (R.T.B.F.);

Gelet op het decreet van 17 mei 1999 houdende diverse maatregelen betreffende de bijdrage van de vastbenoemde personeelsleden van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (R.T.B.F.) in de betaling vand e overlevingspensioenen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 1999 tot vaststelling van de vergoedingen van de Commissarissen van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française »;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 januari 2000 betreffende het bedrag van de vergoedingen toegekend aan de bestuurders van de R.T.B.F.;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 februari 2000 tot vaststelling van de bezoldiging van het College van commissarissen der rekeningen bij de « radio-Télévision belge de la Communauté française »;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2000 tot bepaling van de samenstelling en de nadere regels voor de werking van de permanente adviescommissie voor radio en televisie, ingericht bij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) »;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2001 betreffende het bedrag van de vakbondspremie toegekend aan sommige leden van het personeel van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) »;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 april 2002 over de aanvraag om advies te geven door de Raad van State binnen een termijn van hoogstens een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 30 mei 2002, bij toepassing van artikel 84, lid 1, 1° van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 maart 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 24 april 2002;

Op de voordracht van de Minister van Kunsten, Letteren en van de Audiovisuele Sector;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.In de bepalingen van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 oktober 1990 tot bepaling van de wijze van berekening van het vakantiegeld van de personen die recht hebben op een overlevingspensioen ten laste van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française », worden de bedragen uitgedrukt in frank in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen uitgedrukt in euro in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In de bepalingen van het decreet van 30 september 1993 houdende sommige bepalingen in verband met de rustpensioenen van de ambtenaren van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), worden de bedragen uitgedrukt in frank in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen uitgedrukt in euro in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.In de bapelingen van het decreet van 29 november 1993 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de ambtenaren van de « Radio-Television belge de la Communauté française (R.T.B.F.) », worden de bedragen uitgedrukt in frank in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen uitgedrukt in euro in de derde kolom va, dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.In de bepalingen van het decreet van 17 mei 1999 houdende diverse maatregelen betreffende de bijdrage van de vastbenoemde personeelsleden van de « radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) » in de betaling van de overlevingspensioenen, worden de bedragen uitgedrukt in frank in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen uitgedrukt in euro in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.In de bepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 1999 tot vaststelling van de vergoedingen van de Commissarissen van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » worden de bedragen uitgedrukt in frank in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen uitgedrukt in euro in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.In de bapelingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 januari 2000 betreffende het bedrag van de vergoedingen toegekend aan de bestuurders van de RTBF, worden de bedragen uitgedrukt in frank in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen uitgedrukt in euro in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.In de bepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 februari 2000 tot vaststelling van de bezoldiging van het College van commissarissen der rekeningen bij de « radio-Télévision belge de la Communauté française », worden de bedragen uitgedrukt in frank in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen uitgedrukt in euro in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 8.In de bepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2000 tot bepaling van de samenstelling en de nadere regels voor de werking van de permanente adviescommissie voor radio en televisie, ingericht bij de « Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) », worden de bedragen uitgedrukt in frank in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen uitgedrukt in euro in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 9.In de bepalingen van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2001 betreffende het bedrag van de vakbondspremie toegekend aan sommige leden van het personeel van de « radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) », worden de bedragen uitgedrukt in frank in de tweede kolom van de de volgende tabel vervangen door de bedragen uitgedrukt in euro in de derde kolom van dezelfde tabel.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 10.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11.De Minister tot wiens bevoegdheid de Audiovisuele Sector behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juni 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kunsten, Letteren en de Audiovisuele Sector, R. MILLER

^