Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 december 2001
gepubliceerd op 07 mei 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting en betoelaging van een bijkomende overgangsklas in het lager onderwijs van 1 januari 2002 tot 30 juni 2002, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029075
pub.
07/05/2002
prom.
13/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/13/2002029075/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting en betoelaging van een bijkomende overgangsklas in het lager onderwijs van 1 januari 2002 tot 30 juni 2002, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2001 houdende toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd wordt, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2001 tot oprichting en betoelaging van overgangsklassen in het lager onderwijs voor het schooljaar 2001-2002, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd is;

Gelet op de aanvraag ingediend door de gemeente Gouvy voor de betoelaging van een overgangsklas in de « Ecole communale de Gouvy » (vestigingsplaats van Cherain);

Overwegende dat het onderzoek van die stukken aantoont dat die aanvraag door haar bedoeling aanvaardbaar is;

Overwegende dat het advies van de « Conseil général de l'enseignement fondamental » niet vereist is aangezien de gemeente Gouvy de enige is die een ontwerp ingediend heeft in de gemeente;

Overwegende dat in tegenstelling tot de in augustus 2001 vastgestelde toestand nu vaststaat dat het opvangcentrum voor vluchtelingen van Gouvy (Bovigny) meer dan 12 leerlingen van 5 tot 12 jaar telt en dat het redelijk is aan te nemen dat dit aantal nog zal toenemen;

Overwegende dat de aanvraag van voornoemde inrichtende macht dient te worden ingewilligd;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 6 december 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 13 december 2001;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, belast met het basisonderwijs;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 13 december 2001, Besluit :

Artikel 1.Voor het schooljaar 2001-2002 is het organiseren van een overgangsklas in het lager onderwijs toegelaten in volgende schoolinrichting : - Ecole communale de Gouvy (vestigingsplaats van Cherain).

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid het basisonderwijs behoort is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 december 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, belast met het basisonderwijs J.-M. NOLLET

^