Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/05/2002 numac 2002009355 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 april 2002, is machtiging verleend aan de ***** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in **** type wet prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002003215 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, "d", van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002012211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de bijdrage voor het Sociaal Fonds 202C type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002012295 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002012494 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2000, van de wijze van financiering, de begunstigden, het bedrag en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van het ristorno op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 08/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002012524 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002012533 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die zich bezighouden met de bewerking en afwerking evenals het mechanisch onderhoud van machines voor waterzuivering en ultra-filtratie, gelegen in de streek van het Centrum en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002012534 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van onderaanneming van elektronische fabricatie en systeemintegratie, gelegen in de streek van Mons-Borinage, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002022129 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/05/2002 numac 2002011165 bron ministerie van economische zaken Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning Bij ministerieel besluit van 19 april 2002 wordt een individuele vergunning aan de N.V. Electrabel toegekend voor de verbouwing van de installatie voor elektriciteitsproductie CO type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/05/2002 numac 2002016107 bron ministerie van middenstand en landbouw Niet-wetenschappelijk Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 25 maart 2002 wordt de heer Heylen, Jan M.J.E., industrieel ingenieur , met ingang van 1 januari 2001, bevorderd door verhoging in weddenschaal tot de weddensc(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 19/03/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002027389 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het grondgebied van de gemeente Komen-Waasten als kwetsbaar gebied wordt aangewezen

arrest

type arrest prom. 15/11/2001 pub. 07/05/2002 numac 2001031498 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2001/991 betreffende de vastlegging voor 2001 van een bedrag van 200 000 BEF voor terugbetalingen vanwege de Franse Gemeenschapscommissie van de tolk- en verplaatsingskosten aan verenigingen die doven toelaten in hun culturele, sport- of jeugdactiviteiten met toepassing van het reglement van 23 oktober 1998 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van een toelage aan verenigingen die doven in hun culturele, sport- of jeugdactiviteiten toelaten type arrest prom. 15/11/2001 pub. 07/05/2002 numac 2001031499 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit betreffende de toepassing van het reglement van 23 oktober 1998 van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning van een toelage aan verenigingen die doven in hun culturele, sport- of jeugdactiviteiten toelaten

decreet

type decreet prom. 01/03/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002035527 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van het parlementair onderzoek type decreet prom. 22/03/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002027392 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 maart 2000 tot benoeming van de Regeringscommissarissen binnen de vijf publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid gesubsidieerde onderwijs, alsmede van de bestuurders die er het Waalse Gewest vertegenwoordigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/11/2001 pub. 07/05/2002 numac 2002029004 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de schijf 2001 aan overlegde onderzoeksacties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/12/2001 pub. 07/05/2002 numac 2002029044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie die als opdracht heeft advies te geven over de aanvragen om afwijking van de leerwijzen bepaald in het referentiesysteem voor de basisvaardigheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2001 pub. 07/05/2002 numac 2002029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting en betoelaging van een bijkomende overgangsklas in het lager onderwijs van 1 januari 2002 tot 30 juni 2002, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de organieke statuten van de « Faculté polytechnique de Mons » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van een Coördinatie voor Gelijke Kansen, gemeenschappelijk aan het Ministerie van de Franse Gemeenschap en aan de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/05/2002 numac 2002011162 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0024. De heer A.A.C.C.M. Tony Gram/Kipling International S.A. Op 25 april 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeldi Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de sector van bagage en marokijnwerk. type bericht prom. -- pub. 07/05/2002 numac 2002011163 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 02/0025. Electrabel Customer Solutions S.A./Interlux S.C.R.L. Op 25 april 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de sector van de elektriciteitslevering (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 07/05/2002 numac 2002000335 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Tuchtraad. - Samenstelling. - Aanwijzingen Door de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie van 6 maart 2002 werden, bij toepassing van de artikelen 40 voor de Nederlandstalige kamer : - als bijzitter voor het operationeel kader : de heer hoofdcomm(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 07/05/2002 numac 2002011167 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen. - Erratum Belgisch Staatsblad nr. 149, eerste editie, van 3 mei 2002, blz. 18681 : bij het administratief codenummer van de onderneming « Credimo » dient het nummer 1665 gelez

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 07/05/2002 numac 2002022357 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - B Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2002 numac 2002022342 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische boekhoudkundige en statistische commissie. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, worden hernieuwd voor een termijn van ze de dames Moutquin, B., Vanderwegen, M.-Ch., en Verheyden, A., in de hoedanigheid van werkende leden(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/05/2002 numac 2002022346 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, dat in werk Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemde commissie, de heer Laasman, J.-M., in de hoedan(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/05/2002 numac 2002009386 bron ministerie van justitie Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Oproep tot kandidaten voor het mandaat van effectief lid In de loop van dit jaar 2002 zal worden overgegaan tot het vernieuwen van het mandaat van een effectief lid van de Commissi Een mandaat van Nederlandstalige effectief lid is immers vacant geworden ingevolge ontslagname. (...)

document

type document prom. -- pub. 07/05/2002 numac 2002021172 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Deelname aan het tweede Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling I. Inleiding bij het PODO II De Ministerraad heeft op 12 mei 2000 de uitvoering goedgekeurd van het tweede Plan voor (...) Het PODO II vormt een geheel. Het hergroepeert twee soorten acties die samen tot doel hebben duurza(...)
^