Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 juli 2001
gepubliceerd op 22 januari 2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toekenning van steungeld aan de Franstalige opiniepers voor het jaar 2001

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029457
pub.
22/01/2002
prom.
19/07/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JULI 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toekenning van steungeld aan de Franstalige opiniepers voor het jaar 2001


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 juli 1979 tot behoud van de verscheidenheid in de opiniedagbladpers;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991;

Gelet op het decreet van 12 december 2000 houdende de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op de basisallocatie 32.03.41 van de organisatie-afdeling 25, programma 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1979 houdende vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de uitvoering van de wet van 19 juli 1979 tot behoud van de verscheidenheid in de opiniedagbladpers, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 februari 1980, 31 december 1986, 3 december 1987, 4 augustus 1988, 6 oktober 1988 en 7 oktober 1988 alsook bij de besluiten van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 december 1989, 9 november 1990, 18 december 1991, 6 december 1996 en 24 juli 1997 en 21 oktober 1999;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de « Journaux Francophones Belges », de Franstalige vleugel van de Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 juli 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2001;

Op de voordracht van de Minister van Kunsten, Letteren en de Audiovisuele Sector;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 19 juli 2001;

Overwegende dat de Franstalige opiniepers moet worden gesteund, opdat haar verscheidenheid zou worden behouden, Besluit :

Artikel 1.Voor het jaar 2001, wordt aan de hierna vermelde erkende Franstalige persentiteiten een totaal bedrag van 36 300 000 frank (zesendertig miljoen driehonderd frank) toegekend, verdeeld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het in artikel 1 bedoelde totaal bedrag wordt aangerekend op de basisallocatie 32.03.41 van de organisatie-afdeling 25, programma 4 van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001.

Art. 3.De bedragen bepaald voor elke persentiteit worden uitgekeerd binnen de 4 à 6 weken die volgen op de boekhoudkundige vastlegging.

Art. 4.Indien de begunstigden de aanwending van de ontvangen toelage niet of niet helemaal zouden verantwoorden, zouden zij verplicht zijn het niet verantwoorde bedrag geheel terug ter beschikking van de Rekenplichtige der Ontvangsten van de Franse Gemeenschap (rekening nr. 091-2110001-86) te stellen.

Brussel, 19 juli 2001.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kunsten, Letteren en de Audiovisuele Sector, R. MILLER

^