Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 januari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/01/2002 numac 2002009025 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 11 december 2001, is machtiging verleend aan de ***** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te Bij koninklijk besluit van 11 december 2001, is machtiging verleend aan : de heer ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001001027 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra en van reglementaire bepalingen betreffende dit besluit type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001001194 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 september 1999 betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in de voetbalstadions type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001013131 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, tot invoering van het sectoraal halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, in uitvoering van het protocolakkoord van 12 mei 1997 "collectieve arbeidsovereenkomst 1997-1998 werklieden" gesloten in toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en van het koninklijk besluit van 24 februari 1997 type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001013234 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden van de werklieden die bewakingsdiensten verrichten in de militaire sector type koninklijk besluit prom. 20/12/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001013262 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2002 numac 2002009051 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 november 2001, dat in werking treedt op 30 januari 2002, is aan de heer Deprez, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Antwerpen. Het is hem ve Bij koninklijk besluit van 20 november 2001, dat in werking treedt op 30 januari 2002, is Mevr.(...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 22/01/2002 numac 2002014009 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenheden alsook hun veiligheidstoebehoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2002 numac 2002016002 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 30 november 2001 wordt, met ingang van 1 juli 2002, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van ingenieur verleend aan de heer Gerard Keppens, die aanspraak heeft op een rustpensioe Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/04/1996 pub. 22/01/2002 numac 2002009006 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 15/12/1997 pub. 22/01/2002 numac 2002009007 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 22/01/2002 numac 2002009008 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 22/01/2002 numac 2002022926 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 100.154 uitgesproken door de Raad van State op 24 oktober 2001 vernietigt het koninklijk besluit van 19 januari 2001 houdende bevordering van Mevr. Dokter Jeannine Boisdenghi(...)

decreet

type decreet prom. 06/12/2001 pub. 22/01/2002 numac 2002027035 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de instandhouding van de Natura 2000-gebieden alsook van de wilde fauna en flora

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het indexcijfer « kostprijs televisie » voor het jaar 1999 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001029457 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toekenning van steungeld aan de Franstalige opiniepers voor het jaar 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling, voor het jaar 2000, van de verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/10/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001029561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling met als titel « Huwelijks- en gezinsadviseur : gegradueerde geclasseerd op het niveau van het sociaal hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/07/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 november 2000 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van kandidaat in de architectuur en van architect type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/01/2002 numac 2001029573 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 oktober 2001, wordt op 1 december 2001 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Arsène Ponsard, eerstaanwezend attaché. Vanaf deze datum wordt de betrokken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001029589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Université de Mons-Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/10/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de secretaris van de Academische Raad van de « Université de Mons-Hainaut » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2001 pub. 22/01/2002 numac 2002029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 maart 2000 tot benoeming van de leden van de Raden van Bestuur van de publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid georganiseerde onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2001 pub. 22/01/2002 numac 2002029027 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van een afgevaardigde belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

erratum

type erratum prom. 21/11/2001 pub. 22/01/2002 numac 2002003015 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Errata
^