Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 december 1998
gepubliceerd op 29 januari 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het « Commissariat général aux Relations internationales »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029020
pub.
29/01/1999
prom.
22/12/1998
ELI
eli/besluit/1998/12/22/1999029020/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het « Commissariat général aux Relations internationales » (Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, inzonderheid op de artikelen 13 en 96;

Gelet op het decreet van 1 juli 1982 houdende oprichting van een « Commissariat général aux Relations internationales » (Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België);

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 1997 tot vaststelling van de personeeelsformatie van het Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 1996;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 1997 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van sector XVII, uitgebracht op 28 augustus 1998;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juli 1998;

Gelet op artikel 17 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 17 juli 1998;

Op de voordracht van de Minister van Internationale Betrekkingen;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 7 december 1998, Besluit :

Artikel 1.De personeelsformatie van het Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen wordt vastgesteld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Er wordt een bijkomende personeelsformatie opgericht, als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Onverminderd de toepassing van de hiervoor geldende uitdovingsnormen, worden de betrekkingen van vertaler-revisor of eerstaanwezend vertaler- revisor of vertaler-directeur en attaché voor kunstbevordering of eerste attaché voor kunstbevordering of adviseur voor kunstbevordering omgezet in betrekkingen van attaché of eerstaanwezend attaché van de categorie van het administratief personeel en van de eerste kwalificatiegroep naarmate deze betrekkingen door hun titularis worden verlaten.

Art. 4.Onverminderd de toepassing van de hiervoor geldende uitdovingsnormen, worden de betrekkingen van bestuurschef of onderbureauchef omgezet in betrekkingen van assistent of eerstaanwezend assistent van dezelfde categorie en dezelfde kwalificatiegroep naarmate deze betrekkingen door hun titularis worden verlaten.

Art. 5.De bij artikel 2 bedoelde betrekkingen mogen met titularissen pas bekleed worden na het vertrek of gelijktijdig met de ambtsneerlegging van de onder arbeidsovereenkomst aangeworven personeelseden die overeenstemmende ambten uitoefenen.

Art. 6.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Commissariaat-Generaal voor Internationale Betrekkingen wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin het in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt.

Art. 8.De Minister van Internationale Betrekkingen en de Minister van Ambtenarenzaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 december 1998.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Internationale Betrekkingen, W. ANCION De Minister van Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Nota's (1) Het totaal aantal titularissen van de graden van adjunctdirecteur-generaal en van directeur mag niet hoger dan 7 zijn.(2) Toepassing van het beginsel van de vlakke loopbaan (3) Uitdovende betrekkingen a) het aantal titularissen van de graad van eerste gegradueerde en van de graad van gegradueerde of eerstaanwezend gegradueerde mag niet hoger zijn dan 1.b) het aantal titularissen van de graad van eerste assistent en van de graad van assistent of eerstaanwezend assistent mag niet hoger zijn dan 2.c) het aantal titularissen van de graad van eerste adjunct en van de graad van adjunct of eerstaanwezend adjunct mag niet hoger zijn dan 1.d) het aantal titularissen van de graad van eerste adjunct en van de graad van adjunct of eerstaanwezend adjunct mag niet hoger zijn dan 2.e) het aantal titularissen van de graad van eerste beambte en van de graad van beambte of eerstaanwezend beambte mag niet hoger zijn dan 3.f) het aantal titularissen van de graad van eerste beambte en van de graad van beambte of eerstaanwezend beambte mag niet hoger zijn dan 5. g) het aantal titularissen van de graad van eerste beambte en van de graad van beambte of eerstaanwezend beambte mag niet hoger zijn dan 5.

^